Сва финансијска средства утрошена у потпуности у складу са законом

Сва финансијска средства утрошена у потпуности у складу са законом

Сва финансијска средства утрошена у потпуности у складу са законом

Читај ми

Државна ревизорска институција извршила је ревизију финансијских извештаја Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2019. годину, након чега је утврђено да су сва финансијска средства трошена у складу са Законом о буџетском систему. 

 

Финансијски извештаји који се односе на сва материјално значајна питања  припремљени су у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

 

На овај начин, потврђено је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 2019. години пословало у складу са свим важећим прописима и успоставило ефикасан систем финансијског управљања и контроле и финансијског извештавања који ће наставити да се унапређује у складу са датим препорукама у наредном периоду.

 

Активности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања која се извршавају од половине 2017. године, а односе се на на увођење индиректних корисника буџета односно установа социјалне заштите у Информациони систем извршења буџета (ИСИБ), које су у почев од 01.01.2019. у потпуности укључене и послују преко ИСИБ-а, биле су од кључног значаја током спровођења ревизије.

 

Тиме је у потпуности успостављено транспарентно трошење јавних средстава и дат значајан допринос унапређењу јавних финансија, што овај извештај и показује. 

 

Линк

 

https://www.dri.rs/ревизије/последњи-извештај.135.html

 

Извештај