Aa

Aa

Стара правила за остваривање права из области социјалне заштите након престанка ванредног стања

Стара правила за остваривање права из области социјалне заштите за након престанка ванредног стања

Стара правила за остваривање права из области социјалне заштите након престанка ванредног стања

Читај ми

Захтеви са потребном документацијом за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом(накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета, родитељског и дечијег додатка као и захтеви за вештачење  здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета)подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште, почев од 7. маја 2020. године.

 

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе надлежних служби дечије заштите.

 

Комисије за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета, почев од 7. маја 2020. године, вештаче здравствено стање детета у Филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

 

Захтеви са потребном документацијом за остваривање права по прописима у области социјалне заштите, почев од 7. маја 2020. године, подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања.

 

Подсећамо да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у периоду важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, у складу са Закључком Владе 05 број: 53-2787/2020 од 24. марта 2020. године, продужило исплату права на основу раније донетих решења, без подношења нових захтева,  свим корисницима права на накнаду зараде за време посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета, као и корисницима дечијег додатка, новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, а којима је ово право истекло  периоду 15. марта до  6. маја 2020. године и то за период важења  ове одлуке