СМEРНИЦE ЗА БEЗБEДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ УСЛОВИМА НИСКИХ ТEМПEРАТУРА

СМEРНИЦE ЗА БEЗБEДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ УСЛОВИМА НИСКИХ ТEМПEРАТУРА

Читај ми

Сврха ових смерница је да помогне послодавцима и запосленима да се ризик по безбедност и здравље на раду на отвореном при условима ниских температура сведе на најмању могућу меру, као и како поступати у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на отвореном при условима ниских температура.

 

Послодавац је дужан да у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини на коме су спроведене мере безбедности и здравља на раду. Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.

 

Мере безбедности и здравља на раду на отвореном при условима ниских температура утврђене су, пре свега, Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06-исправка, 30/10 и 102/15), Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду („Службени гласник РС”, број 92/08), Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи (,,Службени гласник РС”, број 109/16), Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС”, број 21/09) и другим прописима у области безбедности и здравља на раду.

 

Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима је, између осталог, прописан и преглед мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима – Прилог 4 и дефинисано је да у току рада на градилишту методе рада и активности, као и физичка оптерећења запосленог морају бити одређени према температури околине и да запослени морају бити заштићени од штетног дејства атмосферских утицаја по њихову безбедност и здравље.

 

Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика. Процена ризика и мере које послодавац утврди обезбеђују се применом прописа из области безбедности и здрављу на раду и других прописа, а примењују се ради отклањања опасности и штетности на радном месту и у радној околини, односно ради отклањања или смањења ризика, у обиму којим се спречава повреда на раду, оштећење здравља или обољење запосленог.

 

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. У Прилогу 3 овог правилника, Преглед средстава и опреме за личну заштиту на раду према пословима који захтевају њихово коришћење, предвиђена је непромочива одећа за рад на отвореном по киши и хладном времену.

 

Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи 4 прописују се начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начин и рокови оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. У Прилогу 2 овог правилника, Програм оспособљавања из прве помоћи – Модул 3: Рад на отвореном и изложеност штетним климатским условима, предвиђено је напредно оспособљавање за запослене, што подразумева и оспособљавање из прве помоћи код смрзотина.

 

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту. У Прилогу овог правилника прописан је преглед мера за безбедан и здрав рад на радном месту и дефинисано је да радна места на отвореном простору морају бити тако уређена да запослени који раде на тим радним местима буду заштићени од неповољних временских прилика и имају обезбеђену прву помоћ.

Преузмите PDF верзију