САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Саопштење за јавност

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Читај ми

У вези са случајем усвојења мал. Л.Б. који се догодио у Суботици и потресао јавност, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, у складу са својим надлежностима, наложило Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као надлежном органу за вршење надзора над стручним радом центара за социјални рад са територије АП Војводине у делу породично - правне заштите, предузимање мера из своје надлежности у циљу отклањања неправилности у стручном раду Центра за социјални рад Града Суботице у поступку заснивања усвојења детета, као и организовања заштите детета у његовом најбољем интересу, и обавестило Министарство унутрашњих послова о случају ради реаговања, због постојања индиција које су указивале на могуће извршење одређених кривичних дела.

 

„Случај мора бити решен на законит начин, у најбољем интересу детета и никако другачије. Биће детаљно анализиран и испитан од стране МУП-а, а сви који су учествовали у кршењу прописа и закона биће кажњени. Нема привилегованих и свако мора да одговара за своје поступке“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 

 

Oдредбом члана 99. Породичног закона, прописано је да разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18 нити већа од 45 година, као и да, изузетно, министар надлежан за породичну заштиту може дозволити усвојење лицу које је старије од усвојеника мање од 18 година или лицу које је старије од усвојеника више од 45 година ако је такво усвојење у најбољем интересу детета. 

 

У складу са наведеним, орган старатељства је у сваком случају дужан да за дете бира породицу која испуњава услов у погледу дозвољене разлике у годинама, с обзиром да су године живота будућих усвојитеља важне са аспекта вршења родитељских права и дужности и задовољавања потреба усвојеног детета актуелно али и у будућем животу усвојеника.  

 

Центар за социјални рад Града Суботице је донео решење о упућивању детета на међусобно прилагођавање у породицу будућих усвојитеља и решење о заснивању усвојења детета без претходно затражене и дате дозволе министра надлежног за породичну заштиту, иако је у конкретном случају, у смислу члана 99. став 2. Породичног закона, разлика у годинама изнад законом дозвољене и упркос томе што у Јединственом личном регистру усвојења постоје подаци о већем броју будућих усвојитеља који испуњавају наведени услов дозвољене разлике у годинама у односу на дете, а чији подаци нису узети у обзир приликом избора усвојитеља за дете. 

 

Након сазнања да је Центар за социјални рад Града Суботице упутио дете на међусобно прилагођавање код будућих усвојитеља и засновао усвојење детета без претходно тражене и добијене дозволе министра надлежног за породичну заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је на основу члана 183. став 1. тачка 9) Закона о општем управном поступку, члана 85. став 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине и члана 16. Закона о министарствима, издало налог надлежном органу Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова да на основу члана 55. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине у односу на утврђене неправилности у раду Центра за социјални рад града Суботице предузме мере у складу са својим надлежностима.

 

С обзиром на постојање индиција које су указивале на могуће извршење одређених кривичних дела у конкретном случају, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је о релевантним чињеницама и подацима везаним за конкретан случај усвојења обавестило Министарство унутрашњих послова.  

 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је,  као надлежни орган за вршење надзора над стручним радом центара за социјални рад са територије АП Војводине у делу породично - правне заштите, поништио незаконита решења Центра за социјални рад Града Суботице о упућивању детета на међусобно прилагођавање код будућих усвојитеља и о заснивању усвојења детета и наложио том  центру да дете заштити мером старатељске заштите, измести дете из породице усвојитеља у којој незаконито борави и обезбеди смештај детету у адекватну хранитељску породицу. 

 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је, као надлежни орган за вршење надзора над стручним радом центара за социјални рад са територије АП Војводине у делу породично - правне заштите, о горе наведеном обавестио Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

Такође, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је, као надлежни орган за вршење надзора над стручним радом центара за социјални рад са територије АП Војводине у делу породично - правне заштите, на захтев Основног јавног тужилаштва у Суботици, доставило извештај о извршеном надзору над стручним радом Центра за социјални рад Града Суботице Полицијској управи Суботица.  

 

Центар за социјални рад Града Суботице је поступио по налогу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, односно након поништења правноснажног о упућивању детета на међусобно прилагођавање код будућих усвојитеља и правноснажног решења о заснивању усвојења детета, изместио из породице усвојитеља у којој је било на основу незаконито и неправилно донетих решења и обезбедио смештај детета у адекватну хранитељску породицу.