Aa

Aa

Сагласност за плаћено одсуство за време ванредне ситуације доставља се електронским путем

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања. Имајући у виду да је ће многи послодавци због прекида рада, односно смањења обима рада за

Сагласност за плаћено одсуство за време ванредне ситуације доставља се електронским путем

Читај ми

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

 

Имајући у виду да је ће многи послодавци због прекида рада, односно смањења обима рада за време ванредног стања, имати потребу, да у што краћем року упуте запослене на плаћено одсуство у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду, Министарство је предложило да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике.

 

На овај начин скратиће се прописана процедура упућивања запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, а самим тим и неизвесност до коначног одлучивања по захтеву.

 

Решење ће Министарство достављати послодавцима, електронским путем, а на основу образложеног захтева послодавца и потребне документације достављене електронским путем, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

 

Запослени  који по овом основу одсуствују са рада, имају право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде. Колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду, накнада зараде по овом основу може да се утврдити и у већем проценту од накнаде зараде прописане законом.

 

За упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду и Закључком Владе 05 број 132-2865/2020 од 26.03.2020. године, ПОТРЕБНО ЈЕ Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања електронским путем на мејл: kabinet@minrzs.gov.rs , доставити следећу документацију:

 

Скенирану Одлуку надлежног органа послодавца потписана од овлашћеног лица ИЛИ Захтев послодавца потписан од стране законског заступника, о потреби упућивања запослених на плаћено одсуство који требају да садрже:

 

  • Назив и седиште послодавца, матични број и ПИБ,
  • укупан број запослених код послодавца,
  • број запослених који се упућују на плаћено одсуство,
  • кратке разлоге и околности које су довеле до смањеног обима посла, односно до прекида рада и потребе за упућивањем запослених на плаћено одсуство дужем од 45 радних дана,
  • за који месец су исплаћене последње зараде,
  • електронску адресу на коју Министарство послодавцу треба да достави скенирано Решење,
  • број телефона контакт особе код послодавца задужене за припрему документације.

 

Такође, напомињемо да није потребно наводити број радних дана на који се запослени упућују на плаћено одсуство јер се Решење о давању сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана издаје само за период док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања.