Aa

Aa

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији / Employment and Social Reform Programme

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији / Employment and Social Reform Programme

Читај ми

На основу Стратегије проширења Европске уније 2013-2014, Европска комисија је покренула нови прoцeс кojим ћe за земље у процесу приступања бити утврђeни и прaћeни приoритeти у oблaсти зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe – Прoгрaм рeфoрми пoлитикe зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe (Employment and Social Reform Programme – ESRP). Примена ESRP ће бити стрaтeшки прoцeс, структуриран по моделу Стратегије „Европа 2020” коју примењују државе чланице и кojи ће прaтити прoцeс eврoпских интeгрaциja као главни механизам за дијалог о приоритетима Републике Србије у области сoциjaлнe пoлитикe и зaпoшљaвaњa у прoцeсу приступања EУ.


Процес израде ESRP у Републици Србији званично је започет у септембру 2013. године и усвојен је од стране Владе Републике Србије у мају 2016. године. Цео процес израде био је отворен и сви национални партнери су у више наврата били консултовани и позвани да се активно укључе у израду документа, како би се осигурао квалитет и репрезентативност документа, као и подршка свих друштвених актера и социјалних партнера. Европска комисија прати процес примене овог програма на годишњем нивоу, како кроз годишње извештаје о напретку, тако и кроз тематске састанке и конференције.
Прoгрaм рeфoрми пoлитикe зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe обухвата пре свега тржиште рада и запошљавање, људски капитал и вештине, као и социјално укључивање и социјалну заштиту, као и изазове у систему пензија и здравствене заштите. Посебно тежиште ће бити на запошљавању младих, због изузетно високе стопе незапослености младих.

zipПреузмите документацију329.95 KB

On the basis of the European Union Enlargement Strategy 2013–2014, a new process has been introduced to set and monitor the priorities in the areas of employment and social policy for accession countries – Employment and Social Reform Programme – ESRP. 

ESRP implementation will be a strategic process, modelled after the Europe 2020 strategy followed by the Member States, which will accompany the European integration process as the key mechanism for dialogue on the Republic of Serbia’s priorities in the areas of social policy and employment in the EU accession process.
In the Republic of Serbia, the ESRP development process was formally launched in September 2013, and the Programme was adopted by the Government of the Republic of Serbia in May 2016. The entire process was transparent and all national stakeholders were repeatedly consulted and invited to take an active part in the document drafting, in order to ensure its quality and representativeness, as well as the support of all social actors and social partners. The European Commission monitors the Programme implementation process at the annual level, both through annual progress reports and through thematic meetings and conferences.
The Employment and Social Reform Programme primarily covers labour market and employment, human capital and skills, social inclusion and social protection as well as the challenges in the pension system and health care. Special focus will be on youth employment, given the extremely high youth unemployment rate .

zipDownload documentation292.34 KB