Нови Предлог закона о агенцијском запошљавању максимално штити раднике

Нови Предлог закона о агенцијском запошљавању максимално штити раднике

Нови Предлог закона о агенцијском запошљавању максимално штити раднике

Читај ми

Новим Предлогом законa о агенцијском запошљавању, који је упућен Народној скупштини на разматрање, додатно се унапређује положај радника ангажованих преко агенција, на тај начин што ће имати подједнака права на зараду, накнаду зараде, радно време, одморе, одсуства и друга права из области радног односа, баш као и запослени које послодавац корисник непосредно запошљава. 

 

Према прописима новог закона, онемогућава се досадашња пракса агенцијског ангажовања ван радног односа, а осим тога, уводи се и ограничење броја агенцијских запослених код послодавца корисника. С тим у вези, послодавац корисник не може ангажовати више од 10 одсто агенцијских запослених у радном односу на одређено време у односу на укупан број запослених код тог послодавца корисника. Послодавац корисник који има мање од 50 запослених, може да ангажује једног уступљеног запосленог више у односу на ограничење од 10 одсто.

Једна од новина, предвиђена новим Предлогом закона о агенцијском запошљавању, је могућност да Агенција са запосленим закључи уговор о раду на неодређено време или уговор о раду на одређено време које је једнако времену уступања послодавцу кориснику, у складу са Законом о агенцијском запошљавању и законом којим се уређује рад.

 

Наведена ограничења не односе се на запослене у Агенцији на неодређено време који се упућују код послодаваца корисника јер уживају све привилегије и права које произилазе из радног односа на неодређено време. Осим тога, запослени који са агенцијом имају закључен уговор о раду на неодређено време, уживају сву заштиту и имају право на накнаду зараде између два уступања или право на отпремнину у случају утврђивања вишка када агенција не може да им обезбеди посао код другог послодавца корисника.

 

Такође, послодавац корисник може да ангажује агенцијске запослене који су у радном односу на одређено време само ако тај послодавац испуњава услове прописане Законом о раду, којим је уређен рад на одређено време. Време ангажовања једног лица, било преко Агенције, било непосредно код послодавца корисника, се рачуна у максимално ограничење од 24 месеца за рад на одређено време код истог послодавца корисника. По истеку тог периода послодавац корисник може исто лице да запосли  само на неодређено време или да га ангажује преко Агенције код које је тај запослени такође у радном односу на неодређено време.