Министар Ђорђевић на скупу Коморе овлашћених ревизора

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, на позив Министарства финансија, одржао је предавање на скупу Коморе овлашћених ревизора, на тему финансијског управљања и контроле где је истакао да му је велико задовољство да говори на ову тему с обзиром да се дуги низ година бавио финансијама, као и да је у претходном периоду, у време када је био министар одбране, интензивно радио на успостављању контролинга у систему одбране. 

 

Како је на самом почетку рекао, чињеница је да се у периодима економских криза јавља потреба за улагањем додатних напора за решавањем одређених потешкоћа у пословању које су условљене екстерним или интерним  факторима.

 

„Како је сврха контролинга управо усмерена на постизање што веће ефикасности пословања, он постаје незаобилазан чинилац пословања већине предузећа. И буџетски корисници нису имуни на ефекте економске кризе, а такође и морају пружити пореским обвезницима „вредност“ за новац односно уверити их да се јавна средства троше на одговарајући начин и да се кроз њих остварује вредност“, рекао је министар и додао да је управо је са тим циљем Европска комисија развила термин и концепт Интерна финансијска контрола у јавном сектору са циљем да пружи помоћ у разумевању и примени добро развијених и ефикасних система интерне контроле у процесу придруживања ЕУ.  

 

Министар је истакао да је најзначајнији елемент интерне финансијске контроле у јавном сектору финансијско управљање и контрола које обухвата целокупан систем финансијских и других контрола, укључујући и организациону структуру, методе, процедуре и интерну ревизију, које успоставља руководство организације ради подржавања остварења корпоративних циљева и који је осмишљен да побољша перформансе организације и води остваривању циљева организације.  

 

Износећи дилему о томе да ли контролинг има своје место и улогу код буџетских корисника, министар Ђорђевић је закључио да има, јер сваки буџетских корисник има своју сврху постојања, визију, мисију и свој циљ ка којем се креће. А када имамо циљ, онда имамо и одступање од тог циља, а самим тим и мерење, предузимање одређених акција и сл.  То му је, како истиче министар, увек помагало да организација којом руководи оствари што боље резултате.  

 

Како наводи министар, интерна финансијска контрола у јавном сектору је свеобухватни систем мера за управљање и контролу јавних прихода, расхода, имовине и обавеза, који успоставља Влада кроз организације јавног сектора са циљем да су управљање и контрола јавних средстава, укључујући и стране фондове, у складу са прописима, буџетом, и принципима доброг финансијског управљања, односно ефикасности, ефективности, економичности и отворености.

 

„Приоритет на потуном успостављању овог система започела је Влада Република Србија 2014 док је на њеном челу био Александар Вучић. Важност успостављања финансијске контроле и управљања у оранизационим јединицама је од кључног значаја. Постоје два услова односно, потребан и довољан услов. Потребан услов јесте да је успостављено финансијско урављање и контрола, као први чинилац Интерне финансијске контроле у јавном сектору, а довољан услов је да постоји функционално независна, децентрализована интерна ревизија, као други чинилац. Испуњење оба услова је неопходно за квалитетан рад“, рекао је Ђорђевић.

 

Министар Ђорђевић истакао је да је финансијско управљање и контрола систем политика, процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац организације, а којим се, управљајући ризицима, обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви организације oстварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

 

„Корисници јавних средстава успостављају финансијско управљање и контролу, која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, кроз реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава, као и кроз заштиту средстава и података“, нагласио је министар.

 

Ђорђевић је такође нагласио да, када је у питању потреба постојања контролинга и код буџестких корисника, то се не доводи у питање, нити његова улога, а што се тиче места ту постоје различити приступи.

 

„Према једном гледишту он се може интерно организационо учврстити или испуњавати делимичне функције.  Из позитивних искустава које сам имао у протеклом периоду  у систему одбране и сада када сам министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у почетном периоду је најбоље ту функцију позиционирати у финансијској служби, која такође мора претрпети одређене промене у свом функционисању и уместо да фокус има на прошлости и извештавању, да усмери своје активности ка будућности и управљачким акцијама“, рекао је министар Ђорђевић.  

 

На крају излагања Ђорђевић је указао да контролинг има значајну и незаобилазну улогу на процес финансијског управљања и контроле буџетских корисника и да се управо кроз имплементацију контролинга код буџетских корисника остварују и циљеви финансијског управљања и контроле.