Aa

Aa

Међудржавни споразум о деташману - Упућивање запослених у СР Немачку

Међудржавни споразум о деташману - Упућивање запослених у СР Немачку

Читај ми

Обавештење послодавцима из Републике Србије који упућују запослене на привремени рад у СР Немачку на основу међудржавног споразума о деташмана:


Поводом нове деташманске 2016/2017. године за коју је Савезно министарство за рад и социјално Савезне Републике Немачке доставило Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавештење да је према члану 4. Споразума о деташираним радницима за период који почиње 01. октобар 2016. и траје до 30. септембра 2017.године, одобрени контингент деташираних радника за ову деташманску годину остао непромењен у односу на прошлу деташманску 2015/2016. годину и да је у висини од 2.770 радника од чега на контингент који се односи на грађевинарство у висини од 1.080 радника.
Како је на основу Закључка Владе 05 број: 337-4653/2016 oд 17. маја 2016. године којим се даје сагласност да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као надлежни орган за спровођење Споразума између Савезног извршног већа СФРJ и Владе Савезне Републике Немачке о упућивању југословенских радника организација удруженог рада из Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и запошљавању у Савезној Републици Немачкој на основу уговора о извођењу радова, одреди Привредну комору Србије за одговарајућу организацију за распоређивање утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије, почев од деташманске 2016/2017. године, сви заинтересовани послодавци из Републике Србије, треба да се од 01.10.2016. године за све информације и захтеве за доделу контингенте радника по основу уговора о извођењу радова у СР Немачкој, обрате Привредној комори Србије у Београду.