Апел послодавцима и запосленима за примену превентивних мера безбедности и здравља на раду

Апел

Апел послодавцима и запосленима за примену превентивних мера безбедности и здравља на раду

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Инспекторат за рад апелују на све послодавце и запослене да примењују све одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката у области безбедности и здравља на раду, како би се смањио ризик од повређивања и спречио настанак повреда на раду, које су последњих дана нажалост биле учесталије.

 

Напомињемо да су послодавци дужни да са радно ангажованим лицима закључе  уговор о раду или други одговарајући уговор у складу са Законом о раду, као и да  воде рачуна о стручној оспособљености и оспособљености за безбедан и здрав рад радно ангажованих лица и да приликом организовања рада и радног процеса, обезбеде превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених, као и да обезбеде запосленом рад на радном месту у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

 

Запослени такође треба да примењују прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски користе средства за рад и опасне материје, да користе средства за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака известе послодавца или друго овлашћено лице. 

 

Подсећамо да запослени, свако непоштовање Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката у области безбедности и здравља на раду од стране послодаваца, могу да пријаве инспекцији рада у писаној форми, путем имејла, путем телефона или одласком у просторије инспекције рада, које су распоређене у свих 25 управних округа, као и у граду Београду https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/kancelarije-inspekcije-ra…

 

Неправилности у области радних односа и безбедности и здравља на раду могу да се пријаве инспекцији рада и путем бесплатне телефонске линије број 300 300 807, која је активна свакодневно  24 часа.  

 

Инспекција рада наставиће да свакодневно врши инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на раду. У прва три месеца 2021. године  извршила је укупно око 14.500 инспекцијских надзорa и посета код регистрованих и нерегистрованих субјеката, од којих половина у области радних односа, а друга половина у области безбедности и здравља на раду, као и 55 надзора над нерегистрованим субјектима.