Институт за ратарство из Новог Сада није повредио права труднице Највирт

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Институт за ратарство из Новог Сада није повредио права труднице Највирт

Читај ми

Поводом вести објављене на ТВ Б 92 и сајту те телевизије о трудници, Биљани Највирт, под називом „Остаје без посла јер је трудна“ Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавио је надзор у Научном институту за ратарство и повртарство и утврдио да права запослене нису повређена и да је послодавац поступио у складу са Законом о раду - обезбедио посебну заштиту Највиртовој и продужио трајање радног односа на одређено време у складу са Законом.

Научни институт за ратарство и повртарство из Новог Сада закључио је 17. априла 2012. године уговор о раду на одређено време на период од годину дана са Биљаном Највирт за обављање послова истраживача приправника. Једанаест месеци касније Највиртова је отворила боловање због одржавања трудноће и са послодавцем потписала два Анекс уговора о раду којима се радни однос продужава до истека породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. У међувремену запослена је обавестила послодавца о другој трудноћи. Институт је са Највиртовом потписао и Анекс III којим јој је радни однос на одређено време продужен за време трајања трудноће са могућношћу даљег продужења за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

У складу са изменама и допунама Закона о раду од 8. априла 2013.године, запосленој која је за време заснованог радног односа на одређено време остала у другом стању, рок за који је уговором засновала радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге и посебне неге детета. Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је послодавцу било познато да је запослена на остала у другом стању или ако је трудница у року од 30 дана од дана пријема решења о отказу уговора о раду обавестила послодавца и доставила потврду лекара.