Државна секретарка Стана Божовић на скупу “Положај жена на селу и кaко га побољшати”

Државна секретарка Стана Божовић на скупу “Положај жена на селу и кaко га побољшати”

Читај ми

Државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић говорила је на скупу “Положај жена на селу и кaко га побољшати” који су организовали Привредна комора Војводине и Дневник Пољопривредник.

 

„Куће у којима живе жене на селу су у 88% случајева у власништву мушкараца, не поседују земљу у 84% случајева и готово да не поседују средства за пољопривредну производњу. Жене чине 55% незапосленог руралног становништва и 74% неплаћених помажућих чланова/чланица пољопривредних газдинстава“, рекла је државна секретарка и додала да су традиционално наслеђени стереотипи и економски условљени стандард женама у руралним крајевима основна препрека да буду равноправне.

 

Према речима Стане Божовић постоје значајне разлике у неформалној запослености између мушкараца (28,8%) и жена (43,4%), а жене из сеоских подручја су осам пута заступљеније у неформалној запослености од жена из градских подручја (5,5%), као и да знатно су мање покривене пензијским и здравственим осигурањем у односу на мушке чланове домаћинства.

 

„Укупно 12% жена нема здравствено осигурање, а преко 60% жена није покривено пензијским осигурањем. Код жена које се налазе у статусу помоћних чланова/чланица домаћинства стање је још неповољније − чак 93% не уплаћује пензијско осигурање, углавном због недостатка новца. Овакав положај их излаже већем ризику од сиромаштва“, истакла је државна секретарка.

 

Божовић је истакла да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу унапређења положаја жена које се баве пољопривредом предложило Влади Републике Србије, а Скупштина донела нови Закон о финансијској подршци породицама са децом, па према том Закону право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета могу остварити жене које су у радном односу  на пољопривредном газдинству.

 

Законом о финансијској подршци породици са децом који почиње да се примењује од 01. јула 2018. године прописано је ново право, на остале накнаде по основу рођења, неге и посебне неге детета.

Ово право моћи ће да остваре и мајке које су носиоци породичног пољопривредног газдинства и имају статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана.

 

Као основ за утврђивање висине остале накнаде, која ће се исплаћивати у нето износу, узеће се основица на коју су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање у 18 месеци пре рођења детета а који су евидентирани у ЦРОСО.

 

Право на остале накнаде по основу рођења, неге и посебне неге детета моћи ће да остваре и мајке које су у периоду од 24 месеца пре рођења детета биле пољопривредни осигураници.

Као основ за утврђивање висине остале накнаде која ће се исплаћивати у нето износу узеће се основица на коју су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање у 24 месеца пре рођења детета а који су евидентирани у ЦРОСО.

 

Државна секретарка Стана Божовић истакла је да се Министарство обавезује да ће у складу са принципима које заступа Влада Србије унапређивати положај свих својих грађана равноправно, и жена и мушкараца, и оних који живе у граду и оних који живе на селу, маладих и старих.