Aa

Aa

С А О П Ш Т Е Њ Е

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

С А О П Ш Т Е Њ Е

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, поводом питања која се односе на примену одредбе члана 37а Закона о безбедности и здрављу на раду, даје следеће обавештење:

 

Од 1. децембра 2022. године, послодавци у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације (осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже), снабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања отпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите, дужни су да за послове безбедности и здравља на раду имају одређено лице које има најмање стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука.

За све неопходне информације можете се обратити Управи за безбедност и здравље на раду на е-маил: upravazabzr@minrzs.gov.rs или на телефон број 011 3347 392.
 

                                        Управа за безбедност и здравље на раду