Aa

Aa

Право запосленог за време васкршњих празника

Право запосленог за време васкршњих празника

Право запосленог за време васкршњих празника

Читај ми

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11), утврђено је да се у Републици Србији празнују Васкршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса.

 

У дане верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга. Међутим, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад, могу да раде и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

 

Државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, чија је природа делатности таква да би због прекида обављања такве делатности, односно услуга настале штетне последице за грађане и државу, дужни су да у складу са законом и прописима донесеним на основу закона, обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

 

Запослени у зависности од конкретног распореда рада, у дане Васкршњих празника има право на зараду, односно накнаду зараде.

 

Уколико запослени ради у дане Васкршњих празника (од петка 17. априла до понедељка 20. априла 2020. године), има право на зараду за дане када ради, односно право на увећану зараду за сваки дан рада на овај празник, и то у висини утврђеној општим актом (колективни уговор или правилник о раду) и уговором о раду, а најмање 110% од основице. Запослени који раде у дане Васкршњих празника, поред увећање зараде за рад на дан празника имају право и на друга увећања зараде у складу са законом, општим актом и уговором о раду и то уколико су испуњени услови за остваривање тих права (нпр. увећање зараде за рад ноћу,  увећање зараде за прековремени рад и сл.).

 

Уколико запослени одсуствује са рада, односно не ради у дане (Васкршњег празника) који су по распореду рада су његови радни дани, има право на накнаду зараде за те дане. За дане Васкршњег празника, који су по распореду рада запосленог, дани његовог недељног одмора, запослени нема право на накнаду зараде.

 

Министар Зоран Ђорђевић је нагласио да је обавеза свих послодаваца који обављају делатност, односно услуге од виталног значаја за грађане и државу (здравство, социјална заштита, војска, полиција, јавна предузећа и др), да обезбеде непрекидно обављање истих и у дане предстојећих Васкршњих празника, односно да у зависности од потребе процеса и организације рада, изврше такав распоред радног времена запослених да се  обезбеди непрекидно обављање ових делатности, односно услуга и у дане предстојећег празника.