Aa

Aa

Oбавештење о отпочињању израде Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом и полазне основе за израду тог нацрта

Oбавештење  отпочињу израде Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом и полазне основе за израду тог нацрта

Oбавештење о отпочињању израде Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом и полазне основе за израду тог нацрта

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавештава јавност да отпочиње израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом. 

 

С тим у вези, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истовремено објављује и Полазне основе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом: 

 

1. Анализа постојећег стања и основ за доношење:

 

У Републици Србији су у области унапређења положаја особа са инвалидитетом, у најширем смислу, до сада извршени значајни помаци, али имајући у виду готово читав век дугу традицију инвалидског покрета, његову распрострањеност и бројност, а пре свега значај и улогу организација особа са инвалидитетом, ослањајући се на начела садржана у УН Конвенцији о правима особа са инвалидитетом, чија је Србија потписница од 2009. године, особе са инвалидитетом би кроз њихове представничке организације требало активно укључити у развој, спровођење и праћење свих политика и програма који утичу на њихово учешће у јавном животу, односно у животу друштва. 

 

Да би се то постигло, држава треба да обезбеди одговарајуће капацитете и финансијске мере са циљем да се осигура да организације особа са инвалидитетом имају могућност да у потпуности учествују и да на континуиран и одржив начин доприносе напретку у остварењу права и унапређењу положаја својих чланова, а тиме и свих особа са инвалидитетом у Републици Србији. Институције власти и организације особа са инвалидитетом треба да имају конструктиван однос, тако да у свим процесима одлучивања у вези питања која се на њих односе тесно сарађују са особа са инвалидитетом преко њихових репрезентативних организација. Потребно је да се такав однос заснива на партнерству и међусобном поверењу.

 

Унапређење положаја и остваривање права особа са инвалидитетом у пуном обиму, немогуће је постићи без њиховог учешћа у свим друштвеним процесима, на основу принципа „Ништа о нама без нас”, а да би се то постигло мора се омогућити организацијама особа са инвалидитетом да делују и реализују своје активности у континуитету кроз обезбеђење њиховог редовног финансирања.


 

Одредбом члана 21. Устава Републике Србије, прописана је забрана сваке дискриминације, непосредне или посредне, по било ком основу, између осталих и забрана дискриминације по основу психичког или физичког инвалидитета.

 

У ставу 4. наведене уставне одредбе утврђено је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

 

Из одредаба Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом произилази оправданост и потреба за доношењем закона којим би се уредио статус, деловање и репрезентативност организација особа са инвалидитетом, као организација које реализују активности и програме од јавног интерса у заступању права и интереса особа са инвалидитетом, којим се дефинишу се услови за њихово финансирање и одрживост и успоставља правни оквир за развијање партнерског односа са органима јавне власти.

 

Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, у члану 4. став 3. предвиђено је да ће у циљу њеног спровођења у изради и примени прописа и политика, као и у другим процесима одлучивања у вези са питањима која се тичу особа са инвалидитетом, државе стране уговорнице тесно сарађивати и активно укључивати особе са инвалидитетом, укључујући и децу са инвалидитетом, преко њихових репрезентативних организација.

 

Кроз одредбу члана 29. Конвенције о правима особа са инвалидитетом државе  стране уговорнице су се обавезале да ће активно унапређивати окружење у којем особе са инвалидитетом могу ефикасно и потпуно да учествују у обављању јавних послова без дискриминације и да ће подстицати њихово учешће у јавним пословима, укључујући оснивање и прикључивање организацијама особа са инвалидитетом у циљу представљања особа са инвалидитетом на међународном, националном, регионалном и локалном нивоу.

 

У члану 33. став 3. поменуте конвенције наглашена је улога организација особа са инвалидитетом, тако што је прописана обавеза држава потписница да ће цивилно друштво, посебно особе са инвалидитетом и њихове организације које их заступају бити укључене у процесе праћења примене Конвенције и потпуно ће у њима учествовати. 

 

Комитет за права особа са инвалидитетом усвојио је седам општих коментара, битних за разумевање и спровођење одредаба Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Општи коментар број 7 (2018) разматра учешће особа са инвалидитетом, укључујући и децу са инвалидитетом, преко њихових представничких организација, у спровођење и праћење Конвенције, кроз активно, ефективно и информисано учешће у одлукама које утичу на њихов живот и права, у складу са приступом који је заснован на људским правима у процесима јавног одлучивања и који обезбеђује добро управљање и друштвену одговорност. 

 

Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 --др. закони) уређују се оснивање и правни положај удружења, упис и брисање из регистра, чланство и органи, статусне промене и престанак удружења, као и друга питања значајна за рад удружења. Реч је о кровном закону који наведена питања уређује за широк круг добровољних и невладиних недобитних организација заснованих на слободи удруживања више физичких или правних лица, основаних ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

 

При том, у члану 2. став 2. овог закона утврђује се да се рад политичких странака, синдиката, удружења организованих ради обављања одређених делатности у циљу стицања добити, спортских организација и удружења, цркава и верских заједнице, спонтаних привремених повезивања више лица и других удружења уређује посебним законом, а да се у питањима која нису уређена тим посебним законом сходно примењују одредбе Закона о удружењима.

 

Одредбом члана 38 утврђено је да се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава користе за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења обезбеђују у буџету Републике Србије. Надлежно министарство та средства додељује организацијама особа са инвалидитетом на основу спроведеног јавног конкурса и уговора о реализовању одобрених програма у области заштите лица са инвалидитетом који се са тим организацијама закључују. Наведени члан се примењује и за подстицање програма од јавног интереса средствима која се обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

 

У Републици Словенији делатност инвалидских организација  уређена је посебним законом о инвалидским организацијама, који је донет 6. децембра 2002. године, уз предвиђену супсидијерну примену одредби закона који уређују друштва.

 

У Републици Северној Македонији, 2008. године, донет је Закон о инвалидским организацијама којим је, такође, предиђена супсидијерна примена Закона о удружењима грађана и фондацијама.

 

У складу са наведеним, стекли су се услови да се прихвати дугогодишња иницијатива представника инвалидског покрета у Србији, односно да се започне са припремом Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом који ће кроз своје одредбе на једном месту и на одговарајући начин уредити питања која се односе на специфичне циљеве и задатке организација особа са инвалидитетом, врсте и облике њиховог удруживања, услове и поступак за стицање статуса репрезентативности на националном и локалном нивоу, начин стицања средстава, начин финансирања програма од јавног интереса, укључивање ових организација у рад тела која се баве питањима од значаја за положај особа са инвалидитетом и друга питања од значаја за њихово деловање. 

 

Један од разлога за доношење овог закона представља стварање правног основа за успостављање званичне базе података о организацијама особа са инвалидитетом и особама са инвалидитетом у Републици Србији. На тај начин би се омогућило постојање свеобухватне, централизоване и поуздане базе података која садржи тачне и ажурне податке о особама са инвалидитетом у Републици Србији у електронском облику, чиме се омогућава боље праћење стања у овој области, израда квалитетнијих извештаја и анализа података о особама са инвалидитетом, а кроз признавање права на посебну легитимацију омогућава се боља доступност субвенција и различитих погодности намењених особама са инвалидитетом, као и једноставније спровођење одређених административних процедура. 

 

2. Планирана решења која ће нацртом закона бити предложена

 

Нацртом закона о организацијама особа са инвалидитетом поред предмета уређивања, начела закона, циљева и задатака организација особа са инвалидитетом, утврђује се да оне делују у јавном интересу ради унапређења положаја и заштите права и интереса особа са инвалидитетом, али да могу у складу са законом обављати привредну и другу делатност, оснивати предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или други облик организовања.

 

Утврђује се ко могу бити њихови чланови, као и да организација може имати кориснике који не морају бити чланови, већ особе са инвалидитетом којима се пружају услуге, подршка или у њиховом интересу обављају други послови. Истовремено се утврђују врсте организација особа са инвалидитетом и уређује начин њиховог удруживања у савезе и друге асоцијације.

 

Нацртом закона се уређују услови и поступак за стицање репрезентативности организација особа са инвалидитетом на националном и на локалном нивоу и дефинише се појам Националне организације особа са инвалидитетом као облика организовања највећег броја репрезентативних организација од националног интереса.

 

У оквиру одредаба које уређују начин финансирања ових организација и стицање средстава за спровођење њихових задатака и циљева, утврђени су извори стицања средстава, начин финансирања програма од јавног интереса који спроводе репрезентативне организације особа са инвалидитетом, односно начин расподеле наменских примања буџета Републике Србије за реализовање одобрених програма репрезентативних организација кроз финансирање или учествовање у финансирању, што ће се ближе уредити подзаконским актом који доноси министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Нацртом закона се уређује укључивање организација особа са инвалидитетом у рад тела која се баве унапређењем положаја и заштитом права особа са инвалидитетом, као и радних група чији је задатак уређивање те области и одлучивање о питањима која се односе на особе са инвалидитетом и њихове породице.

 

Истовремено, Нацртом закона се успостављају различите базе података, односно евиденције о организацијама особа са инвалидитетом и особама са инвалидитетом и уређује се начин прикупљања и ажурирања података, документација на основу које се уносе подаци у евиденције, мере сигурности приступа евиденцијама и изворима података, начин коришћења, рок чувања података и друга питања од значаја за њихово вођење.

 

Одредбама  Нацрта закона уређује се начин остваривања права на посебну легитимацију за особе са инвалидитетом у циљу остваривања субвенција и различитих погодности намењених особама са инвалидитетом, као и једноставнијег спровођења одређених административних процедура.

 

3. Циљеви који се Нацртом закона о организацијама особа са инвалидитетом постижу и очекивани ефекти доношења закона

 

Неки од циљева који се постижу Нацртом закона о организацијама особа са инвалидитетом, су :

 

- Промовисање права особа са инвалидитетом и залагање за унапређење стања у овој области, у складу са применом Конвенције о правима особа са инвалидитетом;

- Унапређење положаја особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота;

- Борба за прихватање инвалидности применом социјалног модела инвалидности заснованог на људским правима; 

- Поштовање различитости и пуно учешће, једнакост, равноправност и социјалну укљученост особа са инвалидитетом;

- Смањивање предрасуда, насиља и дискриминације по основу инвалидности;

- Унапређење положаја жена и девојчица са инвалидитетом;

- Залагање за примену међународно признатих стандарда у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом; 

- Јачање капацитета организација и особа са инвалидитетом; 

- Развијање међународних, националних, регионалних и локалних мрежа, међународне сарадње са циљем побољшања положаја особа са инвалидитетом;

- Развијање сарадње и размене искуства са свим друштвеним актерима у остварењу интереса особа са инвалидитетом на територији Републике Србије

- Јединствен наступ пред доносиоцима одлука и другим актерима у друштву, односно јединствено заступање права и интереса особа са инвалидитетом; 

- Планирање, организовање и извођење програма и пројеката који омогућавају унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са њиховим потребама и интересима;

- Активно учешће особа са инвалидитеом у свим друштвеним активностима;

- Превенција и пружање подршке у отклањању социјалних и других последица инвалидности;

- други циљеви и задаци од јавног интереса.

 

Очекивани ефекти који се остварују Нацртом закона:

 

- Осигурање обавезе финансирања основне делатности организација особа са инвалидитетом, што подразумева обезбеђење материјалних трошкова неопходних за рад и хонораре запослених и спровођење активности и програма од јавног интереса;

- Разграничење и одређивање правног статуса – репрезентативности организација особа са инвалидитетом од посебног интереса за Републику Србију од осталих удружења и организација цивилног друштва;

- Поштовање свих међународних докумената које је потписала Република Србија, као и актуелних прописа и стратешких докумената којима се утврђује обавеза државе да посебно штити права и интересе особа са инвалидитетом и њихових организација;

- Одрживост постојећег модела организованости организација особа са инвалидитетом по врсти инвалидитета, односно проблема којим се специфично баве ради спровођења успешног социјалног партнерства државе и организација у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом;

- Јачање капацитета организација и самих особа са инвалидитетом и стварање једнаких могућности за њихово деловање у цивилном сектору и читавом друштву;

- Осигурање услова за деловање организација особа са инвалидитетом у сродним међународним организацијама;

- Укључивање представника особа са инвалидитетом у све процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама, као и креирању афирмативних мера на свим нивоима.

 

При том је пружање услуга подршке од изузетног значаја за живот особа са инвалидитетом, али се оне у овом тренутку не пружају равномерно на читавој територији државе, нема континуитета у њиховом пружању, а неке од њих се спроводе у недовољној мери, што отежава живот ових особа. Финансирањем тих активности које у значајној мери реализују организације особа са инвалидитетом, омогућава се њихово пружање сходно потребама које ове организације најбоље препознају.

 

4. Основна начела за уређивање друштвених односа у области деловања организација особа са инвалидитетом, укључујући права и обавезе субјеката на које се закон односи

 

Доношењем овог закона обезбеђује се остваривање уставом зајемчених основних начела која се односе на: поштовања људских права, достојанства и различитости особа са инвалидитетом, политику једнаких могућности, забрану дискриминације, постизање пуне равноправности и укључености особа са инвалидитетом у све процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама, приступачности и универзалног дизајна, као и постизање партнерског односа са органима јавне власти у реформским процесима који се тичу положаја особа са инвалидитетом.

 

5. Оцена и извори средстава потребних за спровођење закона

 

Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, број 18/20), у члану 5. утврђује да се део средстава који је приход буџета у износу од 40% користи за финансирање Црвеног крста, организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално – економског положаја особама са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, ЈЛС и лечења ретких болести. Наменска примања из буџета распоређују се у износу од по 19% за финансирање наведених правних субјеката а у износу од 5% за лечење ретких болести.

 

Из тог разлога нису потребна додатна средства у буџету Републике Србије за примену Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом, јер ће се финансирање организација особа са инвалидитетом, вршити као и до сада, из наменских буџетских средстава предвиђених Законом о играма на срећу и Законом о буџету.