Aa

Aa

Обавештење о одузимању дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање у Новом Пазару

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Обавештење о одузимању дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање у Новом Пазару

Читај ми

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - Аутентично тумачење)

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

 

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;

 

2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;

 

3) у другим случајевима одређеним законом.

 

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

 

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Датум објаве: 26.10.2022. године

Датум истека рока: 10.11.2022. године

 

Јавно достављање Решења број 022-03-50/2020-02 од 24.10.2022. године, којим се одузима дозвола за рад  Агенцији за привремено запошљавање М-4 доо Нови Пазар, која је у Регистру привредних субјеката уписана са седиштем у Новом Београду, Шпанских бораца 23а