Извршено неколико инспекцијских надзора у установама социјалне заштите од 18. до 22. марта 2019.

Извршено неколико инспекцијских надзора у установама социјалне заштите од 18. до 22. марта 2019.

Читај ми

Инспекција социјалне заштите је на основу ''Плана надзора у установама социјалне заштите за домски смештај'', који је донет на основу налога министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господина Зорана Ђорђевића, у периоду од 18. марта до 22. марта 2019. године извршила ванредне инспекцијске надзоре у неколико установа социјалне заштите.     

 

Након надзора у Дому за децу и лица ометена у развоју ''Др Никола Шуменковић'' Стамница установљено је да је адаптацијом објеката у тзв. Доњој зони односно ''Француском павиљону'' омогућен квалитетнији живот корисника, односно деце и младих са сметњама у развоју, као и да је рад дефектолога и радних терапеута и радног инструктора са корисницима, а нарочито са корисницима из тзв. Доње зоне  која се спроводи у оквиру седам радионица на завидном нивоу и за сваку похвалу.

 

Такође, наложено је и да се у тзв. Горњој зони и у главној згради у што краћем року отклоне све неправилности везане за хигијену простора и корисника као и да се успостави одговарајућа организација рада у складу потребама корисника.

 

Надзор је извршен и у Установи за одрасле и старије ''Гвозден Јованчићевић'' Велики Поповац где је установљено да је у плану санирање објекта Мушког павиљона који је у веома лошем стању као и санација купатила у објекту у који су организовани дневни боравци.

 

У Установи за децу и младе ''Јефимија'' Крушевац у току је замена подова у простору васпитних група на првом спрату, али су потребна инвестициона улагања како би се и опрема репарирала, набавили делови опреме, заменили делови столарије.

 

У дому је констатован знатан напредак у свим сегментима заштите деце и младих на смештају, и утврђено је да је простор, опрема и хигијена простора и опреме, као и хигијена корисника на потпуно задовољавајућем нивоу, као и да се све активности које чине услугу домског смештаја деце и младих спроводе на квалитетан начин и у интересу корисника.

 

Инспекцијским надзором утврђено је да је простор, опрема и хигијена простора и опреме, као и хигијена корисника у Геронтолошком центру Крушевац у Крушевцу на потпуно задовољавајућем нивоу, као да се све активности које чине услугу домског смештаја спроводе на квалитетан начин и у интересу корисника на смештају.

 

Министарство за рад запошљавање борачка и социјална питања, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, Одељење за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите, такође по налогу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и плану надзора у установама социјалне заштите, извршило је од 18.03.2019. године до 19.03.2019. године надзор и над стручним радом у Центру за социјални рад Петровац на Млави са Одељењем у Жагубици и од 21.03.2019. и 22.03.2019. године надзор над стручним радом Центра за социјални рад Крушевац у реализацији поверених послова породичноправне заштите одраслих и старијих лица на која је примењена мера старатељске заштите у отвореној и затвореној заштити.

 

Оцењено је да су оба центра у складу са бројем стручних радника и организационим и техничким могућностима са којима располажу, у реализацији поверених послова и организовању заштите наведене групе корисника делимично обезбедили поштовање основних стандарда стручног рада, закона и подзаконских аката.