Ostalo

U situacijama kada zaposlеnom prеstajе radni odnos nеzavisno od njеgovе voljе ili voljе poslodavca zbog prеstanka rada poslodavca u skladu sa odrеdbom čl. 176. st. 1. tač. 5. Zakona o radu ukazujеmo na slеdеćе:    

Директива пријем престанак Образац 1 задужење (1) Образац 2 задужење (2) ДИРЕКТИВА О СТРУЧНОЈ ОБУЦИ ПРИПРАВНИКА И МЕНТОРСТВУ У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Директива о допуни Директиве о начину И поступку одобравања службених путовања у земљи И иностранство Директива о допуни Директиве о начину поступања организационих јединица Министарстава при евидентирању И кретању материјала Правилник о изменама И допунама Правилника о унутрашњем уредјењу И систематизацији радних места Директива о измени и допуни директиве - службена путовања Директива о начину поступања организационих јединица Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања при евидентира Директива о поступку остваривања права на солидарну помоћ запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална пит Инструкција о начину поступања центара за социјални рад-органа старатељства у реализацији смештаја малолетних миграната/избеглиц Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и Директива о правилима понашања запослених у међусобним односима, односу према раду и другим физичким и правним лицима Директива о начину извршавања послова из надлежности министарства Директиве о начину рада, поступања и понашања запослених у вези услова и начина коришћења службених возила Директива о изменама и допунама Директиве о начина коришћења службених возила ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА КОЈА НИСУ РЕГУЛИСАНА ОСТАЛИМ ПРАВИЛИМ ДИРЕКТИВА О НАЧИНУ РАДА, ПОСТУПАЊА И ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ О АКТИВНОСТИМА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉ