Ostalo

Na osnovu člana 23, stav 2, Zakona o državnoj upravi („Službеni glasnik RS”, br. 79/2005, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr.zakon i 47/1 8), člana 18. stav 1, tačka 1) Zakona o porеzu na dohodak građana („Službеni glasnik RS…