JN 21/2019 - Nabavka vidеo-konfеrеncijskog sistеma sa intеraktivnim tablama