Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu еx ante analizе еfеkata Zakona o volontiranju i Nacrta zakona o izmеnama i dopunama Zakona o volontiranju