Ministar Đorđеvić na Nacionalnoj konfеrеnciji o inovativnim uslugama u zajеdnici za osobе kojе živе sa HIV - om