JN 31/2021 USLUGE ODRŽAVANjA IS SOCIJALNA KARTA I FAZA, UKLjUČUJUĆI ILICENCE