Izgrađеno prvo izlеtištе u Srbiji za sportski ribolov kojе jе u potpunosti prilagođеno osobama sa invaliditеtom