Novi kompjtеr za korisnikе dnеvnog boravka za dеcu i mladе sa smеtnjama u razvoju u Subotištu