Закони

docЗакон о запошљавању

docЗакон о професионалној рехабилитацији

docxЗакон о запошљавању странаца30.52 KB

Законом о запошљавању странаца („Службени гласник РС“ број 128/2014 од 26. новембра 2014. године, у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу дана 4. децембра 2014. године и Правилником о доволама за рад („Службени гласник РС“ број 94/2015 од 17. новембра 2015. године) који је ступио на снагу дана 25. новембра 2015. године, прописани су нови услови за запошљавање странаца у Републици Србији.

Прелазним и завршним одредбама Закона прописано је да странци који су засновали радни однос или раде на основу одобрења за заснивање радног односа која су издата по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу Закона настављају да раде до истека рока на које је одобрење издато.

Странци који су у Републици Србији остварили право по основу рада пре ступања на снагу Закона, а који по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу Закона нису били у обавези да прибаве одобрење за заснивање радног односа, односно дозолу за рад (нпр. странци који су закључили уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или други уговор у складу са прописима о раду, упућена лица, власници, оснивачи, заступници или чланови органа правног лица регистрованог у Републици уколико бораве дуже од 90 дана, независни професионалци и др.), имају обавезу да прибаве дозволу за рад у складу са новим Законом.