Закон о социјалној заштити и подзаконска акта

pdfЗакон о социјалној заштити

pdfУредба о мрежи установа социјалне заштите

pdfУредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на НСП

pdfПравилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити

docПравилник о минимуму процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите чији је оснивач РС

pdfПравилник о службеној легитимацији инспектора социјалне заштите

docПравилник о службеној легитимацији стручних радника центра за социјални рад

pdfПравилник о стручним пословима у социјалној заштити

pdfПравилник о намирењу потраживања

pdfПравилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ

docРешење о номиналним износима новчане социјалне помоћи

pdfПравилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга

docСписак подзаконских аката

docЗахтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ

docПодаци о члановима породице уз захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ