Закон о финансијској подршци породици са децом и подзаконска акта

Инструкција о поступању секретара комисија које вештаче здравствено стање детета - посебна нега

01. Шифарник 58-18

02. Образац захтев породиљско - НЗ-ПО -58-18

03. Образац захтев породиљско и нега детета- НЗ-ПОНД - 58-18

04. Образац захтев нега детета - НЗ-НД - 58-18

05. Образац захтев посебна нега детета - НЗ-ПНД - 58-18

06. Потврда основице ПУ 58-18

07. Образац захтев остале накнаде по основу родјења и неге ОН-РНД-58-18

08. Образац захтев остале накнаде по основу посебне неге детета ОН-ПНД-58-18

09. Обазац захтев РД-1 - мајка- 58-18

10. Образац захтев РД - 1-С- мајка странац- 58-18

11. Образац захтев РД - 2 -отац - 58-18

12. Образац захтев РД - 2-С- отац странац- 58-18

13. Образац ДД-1 са ДД-1а и ДД-1б - 58-18

14. Образац захтева нт пу дете без родитељског старања - 58-18

15. Образац ДБС - 58-18

16. Образац захтева нт пу дете са сметњама у развоју - 58-18

17. Образац ДСР - 58-18

18- Образац захтев нт пу дете корисника НСП -58-18

19. Образац ДНСП - 58-18

Правилник о ближим условма и начину остваривања права на ФППД 58-18


1. Образац број 1 - ЗОПНД

2. Образац број 1а - ЗОНПНД

3. Образац 2 - достављање захтева комисији

4. Образац број 3 - позив за вештачење

5. Образац 4 - мишљења првостепена комисија ОНПНД

6. Образац 4 а - мишљења првостепена комисија

7. Образац 5 - мишљења другостепена комисија

8.  образац 6 - списак обављених вештачења прве комисије

9. Образац 7 - списак обављених  вештачења друге комисије

Правилник-посебна-нега-Сл.гл.рс.-56-18

Уредба о износима цензуса за остваривање права на дечији додата и износа дечијег додатка

Нови Закон о финансијској подршци породици са децом

pdfЗакон о финансијској подршци породици са децом

docИнструкција о поступању општинских - градских управа у примени и спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије10.27 MB

docИнструкција центрима за социјални рад о начину издавања уверења органа старатељства о чињеницама од значаја за остваривање права на финансијску подршку породици са децом

docИнструкција општинским – градским управама о спровођењу закона о финансијској подршци породици са децом

docПравилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом

docПравилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

docПравилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета

docЗахтев за остваривање права на дечији додатак

docЗахтев за остваривање права на родитељски додатак оца

docЗахтев за остваривање права на родитељски додатак мајке