Закон о финансијској подршци породици са децом и подзаконска акта

pdfЗакон о финансијској подршци породици са децом

docИнструкција о поступању општинских - градских управа у примени и спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије10.27 MB

docИнструкција центрима за социјални рад о начину издавања уверења органа старатељства о чињеницама од значаја за остваривање права на финансијску подршку породици са децом

docИнструкција општинским – градским управама о спровођењу закона о финансијској подршци породици са децом

docПравилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом

docПравилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

docПравилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета

docЗахтев за остваривање права на дечији додатак

docЗахтев за остваривање права на родитељски додатак оца

docЗахтев за остваривање права на родитељски додатак мајке