Уредбе и правилници

Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама215.15 KB

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина199.74 KB

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на пловилима која обављају риболов

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту

Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета79.98 KB

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности57.93 KB

Уредба о утврђивању опасног рада за децу

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова безбедности и здравља на раду

Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу

Образац - Извештај о повреди на раду docWORD75 KB - pdfObrazac_1.pdf83.91 KB

Образац - Извештај о професионалном обољењу docWORD62 KB - pdfPDF78.67 KB

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду54.51 KB

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета84.11 KB

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и-или здравље на раду

Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту146.91 KB

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању електромагнетском пољу181.41 KB

Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању вибрацијама98.48 KB

Правилник о садржини и изгледу националних признања из области безбедности и здравља на раду60.11 KB

Прилози1.13 MB

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих67.71 KB

Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете83.32 KB

Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи379.02 KB

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном