Управа за безбедност и здравље на раду

Управа обавља следеће послове:

1)    припрема прописе у области безбедности и здравља на раду, као и мишљења за њихову примену;

2)    припрема стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и прати његово остваривање;

3)    прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет овог закона и других прописа;

4)    истражује и подстиче развој у области хуманизације рада;

5)    пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених;

6)    припрема методологије за обављање послова прегледа и испитивања у области безбедности и здравља на раду;

7)    проучава узроке и појаве који за последицу имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом;

8)    организује полагање стручних испита из члана 54. овог закона, о чему води евиденцију;

9)    врши надзор над радом правних лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припрема предлоге решења за издавање и одузимање лиценци из чл. 55. и 57. овог закона, о чему води евиденцију;

10)    прикупља и анализира податке о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених;

11)    обавља информационо-документациону делатност у области безбедности и здравља запослених;

12)    организује саветовања, врши едукацију запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављује различите материјале и информише јавност о стању у области безбедности и здравља на раду;

13)    стара се о примени међународних аката у области безбедности и здравља на раду;

14)    подстиче образовање и развијање културе рада у области безбедности и здравља на раду, стара се о додели националних признања у области безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију у коју уноси име и презиме физичког лица;“