Управа за безбедност и здравље на раду

  • Припрема прописе у области безбедности и здравља на раду, као и мишљења за њихову примену;
  • Припрема стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и прати његово остваривање;
  • Прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет овог закона и других прописа;
  • Истражује и подстиче развој у области хуманизације рада; пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених;
  • Припрема методологије за обављање послова прегледа и испитивања у области безбедности и здравља на раду;организује полагање стручних испита из члана 54. Закона о безбедности и здрављу на раду;
  • Врши надзор над законитошћу рада правних лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припрема предлоге решења за издавање и одузимање лиценци из чл. 55. и 57. Закона о безбедности и здрављу на раду, о чему води евиденцију;
  • Прикупља и анализира податке о повредама на раду, професионалним обољењима;
  • Обавља информационо-документациону делатност у области безбедности и здравља запослених;
  • Организује саветовања, врши едукацију запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављује различите материјале и информише јавност о стању у области безбедности и здравља на раду; стара се о примени међународних аката у овој области;
  • Подстиче образовање и развијање културе рада у области безбедности и здравља на раду

Директор Управе за безбедност и здравље на раду: Вера Божић - Трефалт