Област запошљавања

Уже унутрашње јединице Сектора за рад и запошљавање, које имају надлежност из области запошљавања су:

 

1)    Одсек за активну политику запошљавања

Одсек за активну политику запошљавања обавља послове који се односе на анализу стања и кретања на тржишту рада, припрему стратешких и планских докумената (Нацинална стратегија запошљавања, Национални акциони план запошљавања), и учешће у припреми реформских докумената за област запошљавања, програма и пројеката у области запошљавања. У Одсеку се обављају послови креирања мерa активне политике запошљавања ради подстицања запошљавања првенствено теже запошљивих категорија незапослених лица укључујући и професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Спроводе се програми решавања вишка запослених у поступку приватизације. Такође, прати се стање и предлажу мере за унапређење области образовања одраслих и националног система класификације занимања. Истиче сарадња са партнерима на локалном, регионалном и националном нивоу, посебно у виду предлагања мера за унапређење регионалне и локалне политике запошљавања.

 

Истовремено се извештава о степену усаглашености политике запошљавања и институција тржишта рада са правним тековинама Европске уније и европском стратегијом запошљавања и припремају се докумената за преговарачки процес у оквиру поглавља за област запошљавања. Припремају се извештаји о примени ратификованих конвенција МОР-а, програмских и реформских докумената у области политике запошљавања од значаја за процес европских интеграција. Запослени у Одсеку прате спровођење пројеката у области запошљавања који се финансирају из средстава европских и међународних фондова.

 

2)    Група за нормативне, управне и управно-надзорне послове за област запошљавања

Група за нормативне, управне и управно-надзорне послове за област запошљавања обавља послове који се односе на: анализу стања, предлагање мера у циљу унапређења стања и припрему закона и других прописа у областима осигурања за случај незапослености, евиденција у области запошљавања, запошљавања особа са инвалидитетом, запошљавања странаца, социјалног предузетништва и вишка у поступку приватизације; решавање у управним стварима у другом степену у поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења; решавање у управним стварима у другом степену у поступку издавања дозволе за рад странцу; решавање у управним стварима у првом степену у поступку издавања, продужетка, промене седишта агенцији за запошљавање; континуирано праћење испуњености услова за рад агенција за запошљавање, и вршење надзора над законитошћу рада Националне службе за запошљавање и агенција за запошљавање.