Сектор за запошљавање

Oбавља послове који се односе на анализу стања и предлагање мера за унапређење стања и израду прописа у областима запошљавања у земљи и иностранству, подстицања запошљавања и мера активне политике запошљавања; професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, социјалног запошљавања и социјалног предузетништва, издавање дозвола за рад агенцијама за запошљавање, предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације, осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених и евиденција у области запошљавања.

У Сектору се обављају и послови који се односе на припрему националног стандарда квалификација и унапређење система образовања одраслих, спровођење управног поступка по жалбама на решења о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења, надзора над радом организације надлежне за послове запошљавања, агенција за запошљавање и над повереним пословима професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.
Истовремено се прати примена међународних конвенција и упоредног законодавства, учествује у припреми, закључивању и примени међународних споразума о социјалном осигурању и споразума о запошљавању, подстиче међународна сарадња и учествује у изради и примени пројеката у области запошљавања.

Уже унутрашње јединице Сектора за запошљавање су:

  • Одељење за активну политику запошљаавња,
  • Група за нормативне, управне и надзорне послове,
  • Одсек за планирање и спровођење ИПА пројеката и
  • Група за ИПА Оперативни програм за развој људских ресурса.

Помоћник министра: Љиљана Џувер