Област рада и социјалног дијалога

Уже унутрашње јединице Сектора за рад и запошљавање, које имају надлежност из области рада су:

 

1) Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада обавља послове који се односе на анализу стања и предлагање мера за унапређење социјалног дијалога, колективног преговарања и политике зарада; припрему закона и других прописа у области мирног решавања радних спорова, синдиката, удружења послодаваца, колективног преговарања, штрајка, социјално-економских савета и зарада, накнада и других примања; вршење контроле обрачуна и исплате зарада јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач Република Србија; праћење примене међународних конвенција и упоредног законодавства у овим областима; праћење и координацију сарадње са социјалним партнерима на републичком, регионалном и локалном нивоу; вођење регистара синдиката, регистра удружења послодаваца, регистра социјално-економских савета и регистра колективних уговора; учешће у поступку преговарања ради закључивања колективног уговора за јавне службе, јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република Србија; доношење решења о регистрацији синдиката, удружења послодаваца, социјално-економских савета и колективних уговора; административно стручне послове за Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца; одлучивање о жалбама на решења Фонда солидарности; надзор над радом Фонда солидарности; усклађивање прописа из области социјалног дијалога, колективног преговарања, зарада, мирног решавања радних спорова и штрајка са правним тековинама ЕУ и међународним стандардима.

 

2) Одсек за нормативне и студијско - аналитичке послове у области рада обавља послове у вези са: припремом и применом закона и других прописа у областима које се односе на рад и радне односе, агенцијско уступање запослених, радно ангажовање на сезонским пословима и другим облицима радног ангажовања, волонтерски рад, заштиту од злостављања на раду, евиденције у области рада, једнаким третманом страних држављана запослених у Републици Србији, упућивање и заштиту запослених који су упућени на привремени рад у иностранство; припремом решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство преко 45 радних дана у складу са Законом о раду, припремом решења за давање сагласности на програм волонтирања јавним предузећима и привредним друштавима, унос података о организатору волонтирања у Евиденцију и достављање обавештења подносиоцу пријаве о извршеном упису у Евиденцију о организаторима волонтирања; усклађивање прописа у области рада из надлежности Одсека са правним тековинама Европске уније (aquis communitaire), међународним стандардима (МОР, ЕУ, Савет Европе, УН и др).