Сектор за рад

Сектор за рад обавља послове који се односе на анализу стања и предлагање мера у циљу унапређења стања и израду закона и других прописа у области рада, радних односа и других облика радног ангажовања, зарада и других примања запослених, заштите достојанства на раду, равноправности полова у области рада, заснивање радног односа и рада страних држављана у Србији, заштиту грађана на раду у иностранству, мирног решавања радних спорова и штрајка.

Сектор за рад, пружа стручну помоћ послодавцима, запосленима, синдикатима и другим странкама, у вези са применом прописа у области рада, давањем усмених и писмених обавештења и мишљења поводом њихових захтева. На овај начин се запослени и послодавци и други заинтересовани субјекти обавештавају о правима и обавезама које проистичу из рада и по основу рада, који су утврђени законом и другим прописима. На тај начин обезбеђује се примена прописа у области рада, спречава њихово кршење, а резултат тога је мањи број спорова у области радних односа.

Уже унутрашње јединице Сектора за рад су:

  • Одељење за рад и усаглашавање прописа у области рада са међународним стандардима
  • Одељење за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде.

Помоћник министра: Зоран Лазић