Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг

Сектор за економско-финансијске послове обавља послове који се односе на: израду предлога приоритетних области финансирања Министарства и потребног обима средстава за Извештај о фискалној стратегији на основу достављених прилога унутрашњих јединица Министарства; израду предлога финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету на основу достављених прилога унутрашњих јединица Министарства; израду финансијског плана за текућу годину; израду оперативних финансијских планова (припрему и унос квота на месечном и декадном нивоу);  праћење извршења буџета у складу с утврђеним апропријацијама и израду извештаја о реализацији буџета; израду расподеле средстава индиректним корисницима Министарства по наменама за које су им средства обезбеђена у Закону о буџету за текућу годину на основу достављених података од надлежних унутрашњих јединица у Министарству; сагледавање финансијских ефеката нових политика финансирања; контролу преузимања обавеза и праћење основаности плаћања из области: борачко-инвалидске заштите, социјалне заштите, породично правне заштите, заштите особа са инвалидитетом, рада и запошљавања, као и опште финансијске послове којима се обезбеђује извршавање послова из делокруга Министарства; контролу усклађености финансијске документације и реализација дотација организацијама обавезног социјалног осигурања; припрему финансијске документације за реализацију исплата у свим областима (израда решења о распореду средстава буџета Републике Србије и захтева за преузимање обавеза и плаћање); књиговодствене послове; усаглашавање главне књиге Трезора са помоћним (књиговодственим) евиденцијама Министарства; припрему и израду периодичних, годишњег и консолидованих извештаја о извршењу буџета и завршног рачуна; праћење реализације средстава пројеката у надлежности Министарства; припрему стручних основа за израду нацрта појединих закона и других предлога прописа из надлежности Министарства и учешће у утврђивању финансијских ефеката; израду информација, процедура и упутстава у вези са текућим финансирањем и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за економско-финансијске послове образују се уже унутрашње јединице, и то: 

  1. Одељење за планирање, рачуноводство и извештавање и
  2. Одсек за послове извршења буџета