САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ-УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Измене приликом упућивања запослених на привремени рад у иностранство

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Законом о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити ("Службени гласник РС", бр. 50/18), који је ступио на снагу 07.07.2018. године, ПРЕСТАЈЕ

  • обавеза послодаваца да овом министарству доставља обавештења о упућивању запослених на привремени рад у иностранство и уверења Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
  • обавеза овог министарства да достављена обавештења објављује на интернет порталу Министарства.

 

Према новом решењу у члану 12. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, послодавац је дужан да приликом пријаве промене основа осигурања у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, унесе и податак о држави упућивања као и сваку накнадну промену државе.  

Послодавац може да упућује на привремени рад у иностранство само запослене који су у радном односу код тог послодавца најмање три месеца пре дана упућивања.

Изузетак од правила је

1) да се упућивање запослених врши у оквиру претежне делатности послодавца која је уписана у регистар код надлежног органа и

2) да број упућених запослених који су код послодавца у радном односу краће од три месеца не прелази 20% од укупног броја запослених код тог послодавца на дан упућивања.

Наведена правила се не односе на послодавце који упућују запослене на привремени рад у СР Немачку на основу Споразума о деташману и добијене сагласности од Привредне коморе Србије и добијеног одобрења надлежних органа СР Немачке.     

    За све додатне информације можете се обратити Сектору за рад и запошљавање на следеће бројеве телефона: 011/3616-265, 363-1467