Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности представља национални извршни механизам успостављен унутар Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања; како би јачао, подстицао, планирао,  усмеравао и активно водио развој у области антидискриминације и унапређења родне равноправности према политици Владе Републике Србије, као и да подигне ниво свести грађана о антидискриминацији и родној равноправности.

Послови који се обављају унутар Сектора се односе на:

  1. Праћење мера антидискриминационе  политике.
  2. Праћење мера социјалне укључености и родне равноправности.
  3. Остваривање сарадње са надлежним министарствима и другим државним органима.
  4. Остваривање сарадње са представницима цивилног друштва у овим областима.

У Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности образоване су две уже унутрашње јединице:

  1. Група за координацију и унапређење антидискриминационе политике и социјалне укључености
  2. Група за унапређење родне равноправности

Група за координацију и унапређење антидискриминационе политике и социјалне укључености

Група учествује у припреми нацрта закона, предлога и других прописа; анализира ефекте примене закона и других прописа у делу који се односе на унапређење положаја и заштиту права породица интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, ромског становништва, жртава трговине људима, лица лечених од болести зависности, лица са ХИВ/АИДС, бивших осуђеника и других маргинализованих друштвених група; сачињава извештаје и предлаже мере за унапређење положаја маргинализованих друштвених група; сачињава извештаје и предлаже мере за унапређење стања; координира рад на припреми и прати реализацију едукативних семинара о људским правима; учествује у раду радних тела Владе која се баве питањима маргинализованих група и других послова из делокруга Групе.

Група за унапређење родне равноправности

Група учествује у припреми нацрта закона, предлога других прописа; учествује у давању мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и других прописа које припремају други државни органи; сачињава извештаје са предлогом мера за усклађивање закона и других прописа са потребним стандардима и међународним конвенцијама и европским законодавством из области родне равноправности; прати спровођење препорука Комитета УН о елиминацији дискриминације жена (CEDAW); учествује у припреми програма едукације за имплементацију принципа родне равноправности у институције; прати израду пројеката везаних за област равноправности полова и координира сарадњу са организацијама, синдикатима и другим асоцијацијама.