Пројекти

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

Твининг пројекат ''Припрема институција тржишта рада Републике Србије за Европску стратегију запошљавања'' за циљ има убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.

Пројекат се финансира из европских ИПА 2011 фондова и реализује се са партерима из Европске уније – Министарством рада, запошљавања и здравља Републике Француске и Националном службом Републике Француске, Министарством рада, породице и социјалне политике Републике Румуније и Националном службом за запошљавање Краљевине Шведске.

У реализацију пројекта, осим запослених и руководилаца Сектора за запошљавање, Националне службе за запошљавање (НСЗ) и локалних савета за запошљавање, биће укључени и представници социјалних партнера и других заинтересованих страна.

Реализација пројекта је почела у мају 2012. године, предвиђено време трајања је 24 месеца, а укупна вредност пројекта је 2 милиона еура.

Експерти на пројекту, представници француских, румунских и шведских институција тржишта рада, помоћи ће у подизању нивоа знања и способности запослених у институцијама тржишта рада на националном нивоу. Наставиће се са пружањем подршке како би се завршио процес хармонизације српског законодавства у области запошљавања и припремила администрација за инструменте сарадње који се користе током претприступног процеса.

Поред тога, на локалном нивоу, пројекат ће помоћи локалним саветима за запошљавање у подизању њихових способности за израду и спровођење локалних акционих планова запошљавања. Поменути планови ће бити прилагођени ситуацији на локалном тржишту рада и представљаће легитмну основу за добијање средстава из европских фондова што ће допринети смањењу неравнотежа на тржиштима рада на регионалном нивоу. Пројекат ће подстицати сарадњу између институција тржишта рада и локалних социјалних партнера.

У првом кварталу спроведене су следеће активности: извршена је анализа потреба за обуком Сектора за запошљавање и НСЗ-а у области Европске политике запошљавања, припремљен је програм за развој људских ресурса у области политике запошљавања Европске уније, организоване су консултације између правног особља Сектора за запошљавање и НСЗ-а и експерата из земље чланице Европске уније, дефинисан је обим активности у вези са хармонизацијом прописа и сачињена је прелиминарна листа прописа и обављене су припремне радње за спровођење активности на локалном нивоу.

Одржан је први састанак Одбора за праћење пројекта кога чине представници партнерских институција, релеватна министарства, социјални партнери, Стална конференција градова и општина, Канцеларија за европске интеграције и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Kонференција за обележавање почетка спровођења твининг пројекта одржана је у петак, 28. септембра 2012. године у 11:00 у Палати „Србија“, а међу говорницима су били заменик шефа Делегације Европске уније у Србији, Адриано Мартинс, потпредседник Владе Републике Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, г-дин Јован Кркобабић и амбасадор Француске у Србији, Њ.Е. г-дин Франсоа Гзавије Денио.

 

ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА

„ДАЉЕ ИНТЕГРИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРОГНОЗЕ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ У КРЕИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И УСКЛАЂИВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗАНИМАЊА СА ISCO 08 СТАНДАРДИМА“

Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима“ финансира Европска унија из ИПА 2011 фондова. Пројектом руководи Делегација Европске уније у Србији а спроводи га HD European Consulting Group из Београда, у конзорцијуму са Националном службом Републике Француске, Канцеларијом за економску политику и регионални развој Републике Пољске (ЕPRD) и Фондом за развој економске науке Републике Србије (ФРЕН).

Пројекат техничке помоћи отпочео је 5. септембра 2012. године и планирано трајање пројекта је 24 месеца. Укупна вредност пројекта је 1,2 милиона еура.

Корисници пројекта су Министарство рада, запошљавања и социјалне политике (МинРЗСП)- Сектор за запошљавање и Национална служба за запошљавање (НСЗ).

Пројекат ће допринети одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, помоћи институцијама тржишта рада да користе резултате испитивања тржишта рада и евалуација мера активне политике запошљавања за креирање и спровођење политике запошљавања и ускладе националну класификацију занимања са ISCO 08 стандардима.

Пројекат се састоји од три компоненте:

Компонента 1: Прогнозе, мониторинг и евалуација – средства за креирање политике запошљавања засноване на подацима. Општи циљ компоненте 1 је пружање подршке унапређењу методологија за прогнозе, мониторинг и евалуације и спровођењу истраживања и прикупљање и коришћење података (резултата претходно поменутих истраживања) неопходних за планирање политике запошљавања (за НАПЗ и у сврху оперативног планирања НСЗ).

Компонента 2: Помоћ у припреми НАПЗ. Општи циљ компоненте 2 је подршка развоју оквира политике запошљавања и припреми НАПЗ за 2014. годину и НАПЗ за 2015. годину - на основу података тржишта рада и мониторинга, и у складу са приоритетима политике запошљавања ЕУ и на основу резултата претходног НАПЗ.

Компонента 3: Усклађивање националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима. Општи циљ компоненте 3 је израда преосталих описа занимања у складу са ISCO 08 захтевима.

 

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ

За програмски циклус ИПА 2012 Секторски образац – Социјални развој, Сектор за запошљавање је предложио меру „Повећање ефикасности политике запошљавања према угроженим групама“, односно низ активности, чија ће се реализација вршити на основу директне доделе средстава Националној служби за запошљавање. У оквиру предложене мере, планирано је даље ширење мреже клубова за тражење посла, центара за каријерно вођење и саветовање и самоуслужних апарата у НСЗ, односно јединицама локалне самоуправе, уз пилотирање каравана запошљавања који имају за циљ информисање лица која живе у удаљеним, теже доступним или руралним областима о правима и могућностима активног тражења посла, уз укључивање незапослених лица у обуке за потребе тржишта рада. Вредност предвиђене мере износи 6,5 милиона ЕУР за реализацију директне доделе средстава НСЗ и 1,5 милион ЕУР за реализацију пројекта техничке помоћи, којим ће се пружити техничка помоћ за спровођење гранта по процедурама Европске комисије. Пројекат је одобрен на националном нивоу, а финална сагласност Европске комисије за целокупни ИПА 2012 пакет очекује се до краја године.

За програмски циклус ИПА 2013 – Социјални развој Сектор за запошљавање је предложио меру „Повећање ефикасности и укључености лица у услуге запошљавања кроз развој система обука заснованог на анализи неусаглашености понуде и потражње (у смислу вештина и знања) на тржишту рада, програма и услуга из области запошљавања прилагођених особама са инвалидитетом и субвенције за запошљавање“, укупне вредности од 8.000.000 ЕУР, а која би се реализовала кроз две операције (уговор о услугама предложене вредности од 2.500.000,00 ЕУР и кроз директно додељена средства Националној служби за запошљавање предложене вредности од 5.500.000,00 ЕУР). У оквиру предложене мере планирано је развијање система обука, односно програма обука потребних на тржишту рада, са циљем смањења неусаглашености понуде и потражње, повећавање ефикасности политике запошљавања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која су засновала радни однос коришћењем субвенција за запошљавање. Пројекат се налази у фази програмирања.

Предлог пројекта „Према већој запошљивости кроз процес заједничког учења, са фокусом на младе и друге рањиве групе“ који ће бити реализован у оквиру финансијаког инструмента ЕУ – ПРОГРЕС, има за циљ побољшање креирања политике запошљавања базиране на трансферу најефикаснијих политика, добрих пракси и иновативних приступа у спровођењу ЕУ политика у складу са европском стратегијом запошљавања - Европа 2020. Предвиђени партнери на пројекту су Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Центар за либерално-демократске студије, Национална служба за запошљавање, Служба за запошљавање Републике Француске, Министарство рада, породице и социјалне политике Републике Румуније. Предвиђено време трајања пројекта је 12 месеци, а укупна вредност око 180.000 евра. Пројекат се налази у фази одобравања.