ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА (EaSI)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

Програм за запошљавање и социјалне иновације има за циљ подршку социјалној политици и политици запошљавања у Европској унији. Подржава напоре земаља чланица у креирању и спровођењу социјалних реформи и реформи на пољу запошљавања на европском, националном, регионалном и локалном нивоу кроз идентификацију, координацију, анализу и размену најбољих примера из праксе.  За остваривање ових циљева програм поклања посебну пажњу рањивим групама, промовише једнакост међу половима, гарантује адекватну и пристојну социјалну заштиту, ради на сузбијању дискриминације и дуготрајне незапослености, као и на борби против сиромаштва и социјалне искључености.

Програм за запошљавање и социјалне иновације је инструмент за финансирање на нивоу Европске уније којим непосредно управља Европска комисија. То значи да она расписује конкурсе, прима и оцењује предлоге пројеката и врши финансијске исплате и контролу средстава, као и оцену ефеката пројеката и целог програма. Заједно са средствима из Европског социјалног фонда (ESF) и Европског фонда за прилагођавање глобализацији (EGF), овај програм обликује кохерентан скуп ЕУ програма за промоцију запошљавања, социјалне заштите и социјалне инклузије, као и радних услова у периоду од  2014-2020. године. Буџет за EaSI програм износи 919,47 милиона евра. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је годишњу контрибуцију (entry ticket) у износу од 200.000,00 евра, како би Р. Србији, као земљи кандидату за чланство у ЕУ било омогућено учешће у овом програму.

Овим програмом обједињена су три програма ЕУ којима се од 2007. до 2013. године управљало одвојено:

  • Програм за запошљавање и социјалну солидарност (PROGRESS),
  • Европска мрежа јавних служби за запошљавање (EURES) и
  • Европски програм микрофинансирања (European Progress Microfinance Facility).

Од 2014. године ови програми чине три осе Програма за запошљавање и социјалне иновације:

1.   PROGRESS оса – модернизација запошљавања и социјалне политике (61% EaSI буџета)

2.   EURES оса – радна мобилност (18% EaSI буџета)

3.   Оса микрофинансирање и социјално предузетништво (21% EaSI буџета)

Позиви за аплицирање за грантове се објављују на веб сајту Европске комисије


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.


 

Текући пројекти у оквиру Програма за запошљавање и социјалне иновације (EaSI) у којима је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања коапликант:

 

1.   Деташман радника: унапређење административне сарадње и приступа информацијама

Циљ пројекта је проактивно решавање питања упућивања радника пружањем помоћи земљама источне Европе, а посебно земљама које су кандидати за чланство – Албанија, Македонија, Црна Гора и Србија, у примени Директиве Европске уније о упућивању радника.

     Дужина трајања пројекта је 24 месеца (01.02.2018. – 30.10.2019. године).

     Вредност пројекта 439.031,53 евра, од чега је удео Министарства 33.818,95 евра. Планирана контрибуција за овај пројекат је 6.786,79 евра.  

 

2.   Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглих лица и чланова њихових породица

Циљ пројекта је креирање модела интервенције који ће тражиоцима азила, избеглицама, њиховим породицама и особама које траже међународну заштиту на основу Женевске конвенције као и корисницима супсидијарне заштите омогућити да постану активни део економског и друштвеног живота земље домаћина.

 

     Период реализације пројекта је 36 месеци (од 01.02.2018. до 31.01.2021. године).

     Укупна средства предвиђена пројектом су 2.739.441,05 евра, од чега је за активности Министарства издвојено 127.402,58 евра. Износ од 26.000,00 евра представља контрибуцију Министарства.


 

Планирана сарадња за 2018. годину

 

1.   Методе радног оспособљавања: нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Факултетом политичких наука Универзитета у Београду поднело је предлог пројекта на ову тему.  Циљ пројекта је стварање чврстог основа у Републици Србији за спровођење Препоруке Савета о Методама радног оспособљавања, узимајући у обзир постојеће одредбе на основу којих се могу изградити подстицајне могућности и идентификовати недостаци у сарадњи са релевантним заинтересованим странама, као и подршка националним властима у циљу усмеравања подучавања одраслих.

      Планирана дужина трајања пројекта је 24 месеца.

      Планирани буџет пројекта је 335.667,30 евра.

 

2.   Интегрисани одговор на хармонизацију приватног и пословног живота у Републици Србији

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Привредном комором Србије, Сталном конференцијом градова и општина, Националном службом за запошљавање, Институтом за јавну политику и Институтом Еквилиб из Словеније поднело је предлог наведеног пројекта 18.04.2018. године. Евалуација пројектног предлога траје до јула 2018. године. Одговор се очекује у августу 2018. године.

       Планирана дужина трајања пројекта је 34 месеца.

       Планирани буџет пројекта је 1.201.228,98 евра.

 

3.   Приступ социјалној заштити и подршка националној реформи

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у процесу је припреме пројектног предлога на ову тему. Циљ пројекта је израда једне од фаза у изградњи система социјалне карте, односно треће фазе, која подразумева израду ''визарда'',                      тј. својеврсног информативног портала који би омогућио грађанима да утврде евентуалну могућност остваривања одређеног права социјалне заштите. Информативни портал служио би за иницирање одређеног поступка. Паралелно са наведеним, планирана је и израда кол центра, у оквиру ког би оператери водили кориснике кроз споменути портал. Споменуте активности биле би праћене промоцијом и медијском кампањом. Рок за подношење предлога пројеката је 18.05.2018. године.