Програм Права, једнакост и држављанство

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм)


 

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм) представља инструмент Европске уније чији је циљ  промовисање, заштита и примена права која обезбеђују једнакост грађана која су гарантована Уговором о функционисању Европске уније (УФЕУ), Уговором о Европској унији (УЕУ), Повељом Европске уније о основним правима („Повеља”), као и међународним конвенцијама о људским правима. 

Споразум о приступању програму Европске уније „Права, једнакост и држављанство“, који је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић потписao са шефом делегације Европске уније у Републици Србији и амбасадором Семом Фабрицијем, омогућио је Републици Србији приступање REC програму.

Прикључивање овом инструменту ЕУ омогућиће да се, кроз имплементацију пројеката који ће се финансирати средствима овог програма, омогући и боље спровођење закона које је Република Србија донела у претходном периоду, у складу са захтевом ЕУ. У питању су следећи прописи: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник СРЈ”, бр. 11/02 и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 − др. закон и 97/13 – УС), Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15), Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (,,Службени гласник РС”, бр. 33/2006 и 13/2016), као и сродне стратегије и Акциони план за Преговарачко поглавље 23. Осим тога, учествовање у датом програму обезбедиће неопходна искуства из земаља ЕУ у циљу потпуног усклађивања домаћег законодавства и праксе са законодавством и праксом у земљама чланицама Еврoпске уније.

 

Циљеви Програма, који су значајни за Републику Србију, су:

-   подстицање делотворне примене начела забране дискриминације по основу пола, расне и етничке припадности, религије или уверења, инвалидитета, година или сексуалне оријентације, уз уважавање начела забране дискриминације;

-     спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и других видова нетолеранције;

-     подстицање и заштита права особа са инвалидитетом;

-     промовисање равноправности жена и мушкараца и интегрисање начела родне равноправности;

-    спречавање и сузбијање свих видова насиља над децом, омладином и женама, као и насиља над другим групама под ризиком од насиља у блиским односима и заштита жртава од такве врсте насиља;

-     заштита права детета;

-     допринос достизању највишег степена заштите приватности и личних података.

 

     Укупан  буџет Програма за период 2014-2020 износи 439.473.000,00 евра. Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је годишњу чланарину за учешће у овом програму и тиме омогућило заинтересованим ентитетима са територије Републике Србије (националним, регионалним и локалним властима, службама за запошљавање, социјалним партнерима, невладиним организацијама, високообразовним установама и истраживачким институтима, експертима за евалуацију и процену утицаја, националним заводима за статистику, медијима итд.) да приступе значајним финансијским средствима за реализацију програма и пројеката за борбу против насиља у породици, заштиту права особа са инвалидитетом, родну равноправност и остале сегменте заштите основих права.


 

Отворени позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Програма Европске уније „Права, једнакост и држављанство“

1. Отворени позив за подношење предлога за изградњу капацитета у области права детета и правдe по мери детета

 • Позив отворен од: 15. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 14. мај 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 4 000 000

 

2. Отворени позив за подношење предлога за едукацију о правима грађана ЕУ и укључивању мобилних грађана ЕУ и за пружање подршке за усаглашавање рада државних органа надлежних за изборну проблематику

 • Позив отворен од: 15. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 11 април 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 1 500 000

 

3. Ограничени позив за подношење предлога домаћим органима за заштиту података о упознавању главних заинтересованих страна са новим прописима о заштити податка  

 • Позив отворен од: 15. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 11. април 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 1 000 000

 

4. Отворени позив за подношење предлога за спречавање и сузбијање свих видова насиља над децом, младима и женама

 • Позив отворен од: 31. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 13. јун 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 11 700 000

 

5. Отворени позив за подношење предлога за подстицање ефективне примене начела недискриминације

 • Позив отворен од: 31. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 20. јун 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 4 000 000

 

6. Подршка за домаће ромске поверенике на домаћим платформама  

 • Позив отворен од: 31. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 20. јун 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 1 000 000

 

7.  Ограничени позив за подношење предлога домаћим органима за превазилажење разлика између жена и мушкараца током животног века – усклађивање професионалног и породичног живота – боља подела породичних обавеза

 • Позив отворен од: 31. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 16. мај 2019, до 17:00:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 3 000 000

 

8.  Отворени позив за подношење предлога за спречавање и сузбијање расизма, хомофобије и остали видова нетрпељивости и праћење, спречавање и борбу против говора мржње на интернету

 • Позив отворен од: 31. јануара 2019. године
 • Рок за подношење предлога: 24. април 2019, до 17:00 по бриселском времену

Укупна средства опредељена за позив: € 7 000 000

 

 

Сви позиви за подношење предлога пројеката налазе се не следећем линку: Погледај ОВДЕ

План рада за 2019. годину

Презентација са упутством за аплицирање на отворене позиве у оквиру Програма:

REC презентација- упутство- (1)