Подзаконски акти

doc Правилник о обрасцу обавештења о упућивању запослених на привремени рад у иностранство41 KB

docПравилник о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености за рад запосленог у смислу прописа о здравственом осигурању

docПравилник о начину вођења евиденције о организаторима волонтирања

docПравилник о поступку мирног решавања радног спора

docПравилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

pdfПравилник о регистрацији колективних уговора79.22 KB

docПравилник о садржају обрасца захтева за остваривање права код фонда солидарности

docПравилник о садржини и изгледу потврде о волонирању

docПравилник о садржини и начину вођења евиденције о волонтирању и подношењу извештаја о волонтирању

docПравилник о упису синдиката у регистар

docПравилник о упису удружења послодаваца у регистар

docУредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима