Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

У делокруг надлежности Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте спадају послови из области мултилатералне међународне сарадње везани за испуњавање обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у међународним организацијама, чије се поље деловања поклапа са питањима и пословима из делокруга надлежности Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Ту спада:

 • Припрема извештаја о примени ратификованих и нератификованих конвенција Међународне организације рада, Савета Европе, УН и осталих међународних организација,
 • Припрема платформи за наступање делегације Републике Србије на Међународној конференцији рада,
 • Припрема предлога закона за ратификацију конвенција.

На пољу билатералне сарадње, активности Сектора везане су за припрему нацрта међународних уговора са другим државама, меморандума о разумевању и сарадњи са релевантним министарствима, припрема информација о билатералној сарадњи у области рада и социјалне политике, као и припрема службених посета, како страних делегација, тако и делегација Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

У области сарадње са институцијама ЕУ, послови Сектора везани су за координацију активности хармонизације прописа Републике Србије са правним тековинама ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике, а они обухватају:

 • Анализу усклађености домаћих прописа са прописима ЕУ,
 • Координација активности везаних за стручну редактуру превода правних прописа ЕУ,
 • Припрему извештаја о спровођењу акционих планова и других докумената значајних за процес придруживања ЕУ,
 • Учествовање у припреми закона и других прописа у поступку усклађивања са правним тековинама ЕУ,
 • Координацију активности везаних за примену програма Европске заједнице у области рада и социјалне политике (програм ПРОГРЕС),
 • Организовање семинара за реализацију стручне помоћи у оквиру ТАЕКС инструмента Европске комисије – програм техничке помоћи за хармонизацију законодавства.

Битна област деловања Сектора везана је за пројектне активности. У циљу постизања пуне ефикасности у програмирању и спровођењу пројеката који се финасирају од стране ЕУ, у оквиру Сектора формиране су две групе:

 1. Група за припрему пројеката финансираних из ЕУ фондова
 2. Група за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ.

Послови из ове области везани су за: утврђивање методологије и унутрашње процедуре за програмирање и спровођење пројеката и њихова контрола и оцена; спровођење мера неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; организацију спровођења активности од значаја за видљивост пројеката финансираних од стране ЕУ и др.

Телефон Сектора је 011 3616 261.