О Министарству

МИНИСТAРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

1. Општи подаци:

Република Србија
МИНИСТРАСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Б е о г р а д
Немањина 22-26
Матични број : 17693697
Шифра делатности: 8412

 

2. Надлежност:

Према одредби члана 16. Закона о министарствима («Службени гласник РС», број 44/14) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се теже запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове одређене законом.

Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односе на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене законом.

Према Закону о безбедности и здрављу на раду, Управа за безбедност и здравље на раду, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,обавља послове који се односе на припрему прописа у области безбедности и здравља на раду и давање мишљења за њихову примену; припрему стручних основа за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и праћење његовог остваривања; праћење и оцењивање стања безбедности и здравља на раду и припремање ставова за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа; истраживање и подстицање развоја у области хуманизације рада; пружање стручне помоћи у области безбедности и здравља запослених; припремање методологија за обављање послова прегледа и испитивања у области безбедности и здравља на раду; проучавање узрока и појава који за последицу имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом; организовање полагања стручних испита, о чему се води евиденција; вршење надзора над законитошћу рада правних лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припремање предлога решења за издавање и одузимање лиценци, о чему се води евиденција; прикупљање и анализу података о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених; обављање информационо-документационе делатности у области безбедности и здравља запослених; организовање саветовања, вршење едукације запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављивање различитих материјала и информисање јавности о стању у области безбедности и здравља на раду; примену међународних аката у области безбедности и здравља на раду; подстицање образовања и развијање културе рада у области безбедности и здравља на раду и друге послове из ове области.