ИПА IV – Развој људских ресурса

У Републици Србији је тренутно у току припрема надлежних институција за коришћење IV компоненте ИПА програма – развој људских ресурса. С тим у вези, Влада РС је 5. новембра 2009. године донела Закључак о прихватању Информације о потреби одређивања Оперативних структура за управљање и спровођење Оперативних програма у оквиру ИПА компоненти регионални развој и развој људских ресурса. Поменутим Закључком помоћник министра за запошљавање, именован је за одговорно лице у обављању послова органа надлежног за Оперативни програм ИПА компоненте развој људских ресурса.

Сектор за запошљавање је надлежан орган за Оперативни програм. На пословима везаним за ИПА IV компоненту тренутно ради 11 запослених у две организационе јединице Одсек за планирање и имплементацију ИПА пројеката (Група за припрему пројеката и Група за спровођење пројеката) и Група за ИПА Оперативни програм за развој људских ресурса. Свих 11 запослених на пословима везаним за ИПА фондове прошли су 17 модула обука из области ИПА процедура. Поред Сектора за запошљавање које је надлежно за две приоритетне осе (запошљавање и тржиште рада и техничку помоћ)- оперативну структуру чини и ИПА јединица Министарства рада, запошљавања и социјалне која прати области рада и социјалне политике и Министарство просвете и они су одговорни за по једну приоритетну осу (социјалну инклузију, односно образовање).

У процесу припреме за III и IV ИПА компоненту, надлежна министарства, под руководством Националног ИПА координатора и Стратешког координатора и у сарадњи са њима, а на основу Оквира за стратешко усклађивање, припремају одговарајуће Оперативне програме. Оквир за стратешко усклађивање представља кровни стратешки документ којим се уређују приоритети у оквиру ИПА компоненте III (регионални развој) и IV (развој људских ресурса). Приоритети су детаљније разрађени на нивоу секторских докумената, односно Оперативних програма. Оперативни програм за развој људских ресурса је припремљен и послат на мишљење Европској комисији, међутим у договору са ЕК договорено је да се приоритети из Оперативног програма финансирају из средстава прве компоненте ИПА за 2012 и 2013 годину.

У процесу припреме за децентрализовани систем управљања средствима за III и IV ИПА компоненту до сада је завршено 5 од укупно 6 фаза мапе пута. (Мапа пута се састоји од 6 фаза (од 0-5), при чему фаза 0 представља установљавање система управљања и контроле, у фази 1 су установљени недостаци система, који су затим у фази 2 отклoњени, фаза 3 представља преоцену усаглашености постојећег система са захтевима ЕУ (процена независних ревизора), 4. фаза представља националну акредитацију и подношење акредитационог пакета.

У мају 2012. године, као резултат фазе процене усаглашености система са захтеваним стандардима, екстерни ревизори су презентовали финални извештај (CAR). Мишљење ревизора било је да је Сектор за запошљавање приказао висок ниво стручности и познавања процедура и правила рада. Након сугестија датих у мишљењу ревизора пакет за акредитацију је додатно унапређен и у јуну 2012. године предат Европској комисији.

Наредни корак (фаза 5 ) у овом процесу биће утврђивање испуњености услова за пренос надлежности од стране Европске комисије ка институцијама Републике Србије те се у том смислу очекује мисија ревизора Европске комисије који ће се бавити испитивањем припремљених процедура и спремности запослених за рад по њима.

Очекује се и поћетак писања новог Оперативног програма за развој људских ресурса за наредни период.

Све описане активности које се спроводе у циљу развоја запослених и процедура и структура како би се систем што боље припремио за III и IV ИПА компоненту, као и активности имплементације Оперативних програма које ће уследити од тренутка добијања акредитације за ДИС, за надлежне институције у Србији представљају припрему као и изградњу капацитета за будуће коришћење средстава из структурних фондова, односно, у случају IV ИПА компоненте, за Европски социјални фонд.