Документи

ДИРЕКТИВА о начину евидентирања, расподеле и коришћења идентификационих картица и службених легитимација у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Директива о објављивању списка правних лица и предузетника којима су издате и одузете лиценце за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Директива о објављивању списка нерегистрованих субјеката и послодаваца код којих су приликом инспекцијских надзора затечена лица на фактичком раду

Директива пријем престанак

Образац 1 задужење  (1)

Образац 2 задужење  (2)

ДИРЕКТИВА О СТРУЧНОЈ ОБУЦИ ПРИПРАВНИКА И МЕНТОРСТВУ У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Директива о допуни Директиве о начину И поступку одобравања службених путовања у земљи И иностранство

Директива о допуни Директиве о начину поступања организационих јединица Министарстава при евидентирању И кретању материјала

Правилник о изменама И допунама Правилника о унутрашњем уредјењу И систематизацији радних места

Директива о измени и допуни директиве - службена путовања

Директива о начину поступања организационих јединица Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања при евидентирању и кретању материјала који се упућује на разматрање другим органима државне управе и Влади

Директива о поступку остваривања права на солидарну помоћ запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Инструкција о начину поступања центара за социјални рад-органа старатељства у реализацији смештаја малолетних миграната/избеглица без пратње

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Директива о правилима понашања запослених у међусобним односима, односу према раду и другим физичким и правним лицима

Директива о начину извршавања послова из надлежности министарства

Директиве о начину рада, поступања и понашања запослених у вези услова и начина коришћења службених возила

Директива о изменама и допунама Директиве о начина коришћења службених возила

ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА КОЈА НИСУ РЕГУЛИСАНА ОСТАЛИМ ПРАВИЛИМА И ПРОПИСИМА, КАО И О ПРАВИЛИМА ЗА РАД ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

ДИРЕКТИВА О НАЧИНУ РАДА, ПОСТУПАЊА И ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ О АКТИВНОСТИМА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА