АРХИВА

Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014 

CfP EuropeAid 159572 ID ACT RS

CfP EuropeAid 159572IDACTRS _local-publication-notice

Annexes to the Guidelines for Applicants


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ОВДЕ


ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „ПРИПРЕМА ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЕВРОПСКУ СТРАТЕГИЈУ ЗАПОШЉАВАЊА”

Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања” (ИПА 2011) имао је за циљ убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.
Како би помогле Србији у остваривању наведеног циља, три државе чланице Европске уније су учествовале у овом институционалном твининг пројекту, заједно са партнерима из Републике Србије: Француска, Румунија и Шведска. Више од 60 експерата из ових земаља је поделило своје знање и примере добре праксе са српским колегама из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националне службе за запошљавање и локалних савета за запошљавање, али и представницима социјалних партнера и других заинтересованих страна.
Пројекат je финансиран из европских ИПА 2011 фондова и реализован са партерима из Европске уније – Министарством за рад, запошљавање, стручно образовање и социјални дијалог Републике Француске и Националном службом за запошљавање Републике Француске, Министарством рада, породице, социјалне заштите и старих лица Републике Румуније и Националном службом за запошљавање Краљевине Шведске.
Реализација пројекта је почела у мају 2012. године и трајала је 26 месеци, а укупна вредност пројекта је 2 милиона еура.
Пројекат је унапредио капацитете институција тржишта рада у Републици Србији за убрзање реформи и испуњење захтева Европске уније, а у контексту Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, на чијој изради раде Република Србија и Европска комисија.
Заједнички је спроведено више од 100 активности, које су довеле до конкретних резултата. На националном нивоу су подржани први и кључни кораци у процесу приступања у области запошљавања: реформски правци за постизање транспарентнијег, паметног и инклузивног тржишта рада су сада спремни за усвајање; основне услуге Националне службе за запошљавање намењене незапосленим лицима и послодавцима се тренутно унапређују у циљу веће усклађености понуде и потражње на тржишту рада. У погледу децентрализованих политика, половина локалних савета за запошљавање у Републици Србији је оспособљена за израду Локалних акционих планова запошљавања боље прилагођених потребама на локалном нивоу; такође, локални савети за запошљавање су боље обучени да конкуришу за доделу средстава у оквиру грант шема Европске уније, како би суфинансирали своје приоритете у области запошљавања.
Током трајања пројекта израђени су следећи приручници које можете преузети са сајта:

„Практични приручник за израду локалног акционог плана запошљавања”4.54 MB

„Приручник за разумевање Европске политике запошљавања“4.93 MB

„Приручник за припрему и спровођење грант пројеката“2.95 MB


ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА

Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима” допринео је одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, пружио помоћ институцијама тржишта рада да користе резултате испитивања тржишта рада и евалуација мера активне политике запошљавања за креирање и спровођење политике запошљавања и ускладе националну класификацију занимања са ISCO 08 стандардима.
Пројекат је финансирала Европска унија из ИПА 2011 фондова. Пројектом је руководила Делегација Европске уније у Србији, а спроведен је од стране HD European Consulting Group из Београда, у конзорцијуму са Националном службом за запошљавање Републике Француске, Канцеларијом за економску политику и регионални развој Републике Пољске (ЕPRD) и Фондом за развој економске науке Републике Србије (ФРЕН).
Реализација пројекта је почела у септембру 2012. године и трајала је 26 месеци, а укупна вредност пројекта је 1,2 милиона еура.
Корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за запошљавање и Национална служба за запошљавање.

Пројекат се састојао од три компоненте:

Компонента 1: Прогнозе, мониторинг и евалуација – средства за креирање политике запошљавања засноване на подацима. Општи циљ компоненте 1 био је пружање подршке унапређењу методологија за прогнозе, мониторинг и евалуације и спровођењу истраживања и прикупљање и коришћење података (резултата претходно поменутих истраживања) неопходних за планирање политике запошљавања (за НАПЗ и у сврху оперативног планирања НСЗ).
Компонента 2: Помоћ у припреми НАПЗ. Општи циљ компоненте 2 био је пружање подршке развоју оквира политике запошљавања и припреми НАПЗ за 2014. годину и НАПЗ за 2015. годину – на основу података тржишта рада и мониторинга, и у складу са приоритетима политике запошљавања ЕУ и на основу резултата претходног НАПЗ-а.
Компонента 3: Усклађивање националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима. Општи циљ компоненте 3 је израда преосталих описа занимања у складу са ISCO 08 захтевима.


ИПА 2012 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА”

Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” је финансирала Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети.

Овај пројекта има за циљ да оснажи социјални дијалог и омогући да он постане инструмент којим ће Република Србија остварити економски развој и унапредити услове рада ближом хармонизацијом са међународним и стандардима рада Европске уније.
Током периода март 2014 - март 2016, са буџетом од скоро 1,5 милиона евра, експерти из Словачке су помагали Министарству и социјалним партнерима да развију капацитете у смислу хармонизације законодавства у области рада са стандардима ЕУ, као и у погледу спровођења ефективног социјалног дијалога на националном и локалном нивоу.
Пројектне активности су подељене на три компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Унапређење законодавних и политичких капацитета за ефективни социјални дијалог,

КОМПОНЕНТА 2: Унапређење институционалних капацитета јавне администрације, Националног социјално-економског савета и социјалних партнера за развој и спровођење социјалног дијалога који води ка социјалним и економским реформама и

КОМПОНЕНТА 3: Унапређен социјални дијалог на локалном нивоу.


ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”

Пројекат је финансиран од стране Европске уније (ЕУ-ИПА 2012). Уговарачко тело је Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), а спроводила га је Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ). Уговор о директном гранту је потписан 22. априла 2014. године, а завршен је 20.12.2017. године. Укупна средства пројекта су: директни грант финансиран од стране Европске уније у износу од 6.500.000 евра, док је из буџета Националне службе за запошљавање издвојено 3.600.000 евра на име кофинансирања пројекта.

У оквиру пројекта финансиране су следеће мере активне политике запошљавања:

1.   Професионална оријентација и каријерно саветовање – НСЗ помаже незапосленима у тражењу посла путем спровођења активности у клубовима за тражење посла, центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) и самоуслужним радним станицама. Из средстава пројекта финансирано је отварање 60 нових клубова за тражење посла, 20 нових Центара за информисање и професионално саветовање и 80 нових самоуслужних јединица у просторијама НСЗ, односно локалних самоуправа и ангажована су новозапослена лица, чије су зараде финансиране из средстава пројекта.

  • Клубови за тражење посла помажу незапосленима да усвоје вештине/знања потребне за активно тражење посла и одреде своје професионалне циљеве, подижу мотивацију незапослених лица и припремају их на бољу адаптацију на неуспех приликом конкурисања за посао. У клубовима за тражење посла незапослени добијају информације о слободним радним местима и размењују искуства о интервјуима послодаваца са потенцијалним запосленима.
  • Центри за информисање и професионално саветовање (ЦИПС), обезбеђује подршку у доношењу одлуке о избору занимања и пружају услуге каријерног вођења. Да би ЦИПС-ови одговорили захтевима и били сврсисходни потребно је да се обезбеде неопходни садржаји. Циљ пројекта је да, поред ширења мреже, ЦИПС-ови у Србији буду у стању да понуде услуге по угледу на земље које имају добро разрађене концепте.
  • Самоуслужне радне станице су информативни пунктови где незапослени могу да претражују објављена слободна радна места, кроз базу података НСЗ или кроз друге изворе.

2.   Обуке према потребама тржишта рада – циљ директног гранта је био да се, поред незапослених који су укључени у програм обука из средстава Националне службе, у обуке укључи још 1000 незапослених лица са ниским квалификацијама и без квалификација, 1000 младих незапослених са ниским квалификацијама и без квалификација и 2000 дугорочно незапослених. За додатних 1400 људи планирана је обука о основним компјутерским вештинама (ECDL - European Computer Driving Licence), с обзиром да је исказана велика потреба за тим вештинама на тржишту рада. У обуке је укључено преко 4400 лица.

3.   Каравани за запошљавање – представљају нову услугу Националне службе за запошљавање у неразвијеним и мање развијеним општинама. С обзиром на то да одређени број становника у руралним и/или мање приступачним местима у Србији, из различитих разлога, није у евиденцији НСЗ и самим тим не користи услуге које Национална служба пружа, саветници у оквиру каравана за запошљавање путују на удаљене локације како би били сигурни да су људи који живе у тим подручјима информисани. Пројекат је финансирао спровођење читаве активности – од набавке теренских путничких возила, преносиве рачунарске опреме за мобилне тимове и промотивног материјала, до накнаде за гориво. О услугама НСЗ информисано је преко 5000 лица, док је на евиденцију НСЗ пријављено преко 1000 лица.

4.   Програм приправника – мера коју НСЗ спроводи већ дуже време и која се у пракси показала као веома делотворна. С обзиром на то да је овај пројекат фокусиран на угрожене групе незапосленог становништва, покренут је програм приправника за лица из руралних подручја код послодаваца из руралних подручја. Програм је био намењен послодавцима који запошљавају особе које први пут заснивају радни однос као приправници, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно стручног испита. У програм је укључено 264 лица.

5.   Јавни радови – нова мера одобрена од стране ДЕУ адендумом Уговора о директном гранту. Било да планирано да се најмање 1.195 лица из тешко запошљивих група (укључујући и особе са инвалидитетом) укључи у јавне радове, док је укупан број укључених лица преко 1300.


ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”

Пројекат „Техничка подршка за спровођење директног гранта” је званично започео 23.03.2015. године и трајао је до 22.12.2017. године. Вредност пројекта је 1.207.250 €.

Пројекат се састојао од три компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Подршка Националној служби за запошљавање у спровођењу директног гранта добијеног од ЕУ за мере и програме активне политике запошљавања, по ЕУ процедурама уз истовремено оспособљавање запослених у НСЗ за самостално обављање потребних задатака у реализацији свих будућих дирекних грантова.

Активност је директно везана за пројекат Директног гранта „ЕУ помоћ теже запошљивим групамаˮ, експерти су пружали подршку запосленима у НСЗ у свакодневном раду на спровођењу пројекта Директног гранта.

КОМПОНЕНТА 2: Јачање капацитета Министарства за обављање улоге водеће инстутуције у Оперативној структури за сектор развоја људских ресурса по ИПА II процедурама – ова активност је делимично коригована током трајања пројекта, уз одобрење Делегације Европске уније и Европске Комисије (због промене у процедурама за спровођење ИПА пројеката, промене систематизације и описа послова запослених у министарству, потребе јачања капацитета запослених за припреме за преговоре са ЕУ).

У току пројекта урађена је Организациона анализа Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте и пружена подршка запосленима у овом сектору кроз спровођење обука (шест на теме управљања ризицима и неправилностима, процедуре за набавку услуга и робе) и подршку у изради интерних процедура за спровођење ИПА пројеката.

Урађена је и Организациона анализа Одсека за активну политику запошљавања у оквиру Сектора за рад и запошљавање, у контексту захтева ЕУ за спровођење Поглавља 19 у Републици Србији. Такође, подршка је пружена кроз рад експерта на ревизији извештаја „Процена успешности Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020 за првих пет годинаˮ. Такође, пружена је подршка у јачању капацитета за спровођење локалних политика запошљавања, кроз организовање четири регионална састанка са представницима локалних савета за запошљавање, на унапређењу мера усмерених ка теже запошљивим лицима кроз локалне акционе планове запошљавања.

 

КОМПОНЕНТА 3: Допринос даљем јачању децентрализације политике запошљавања кроз рад са локалним саветима за запошљавање, локалним самоуправама и филијалама НСЗ.

У оквиру ове компоненте, извршена је „Процена области, опсега и ефеката активних програма тржишта рада, са фокусом на угрожене категорије, који се спроводе путем локалних акционих планова запошљавања у периоду 2010 –2016.ˮ, чији су резултати представљени на четири регионална састанка одржана са представницима локалних савета за запошљавање, на тему унапређења мера усмерених ка теже запошљивим лицима кроз локалне акционе планове запошљавања (видети под Компонента 2). Битно је напоменути да су ови састанци, поред тима пројекта Техничке подршке, спроведени уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва – СИПРУ (пројекат „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП) са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младихˮ, подржан од Швајцарске агенције за сарадњу и развој - СДЦ), као и уз подршку коју у оквиру Немачке развојне сарадње пружа GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Као резултат одржаних састанака и размене искустава, израђене су „Смернице за развој програма и мера активне политике запошљавања усмерених на теже запошљива лицаˮ, са циљем да се помогне локалним саветима за запошљавање да боље одговоре на потребе локалног тржишта рада и боље таргетирају незапослена лица која припадају рањивим/теже запошљивим категоријама, кроз развој ефикасних активних програма запошљавања (АПЗ) и активних мера запошљавања (АМЗ). Планирано је да се смернице објаве на сајту НСЗ и Министарства, како би биле доступне свим корисницима.

Такође, спроведене су обуке за запослене у Националној служби за запошљавање и локалним саветима за запошљавање, са циљем пружања даље подршке локалним самоуправама у спровођењу активних мера запошљавања намењених теже запошљивим лицима.