Секретаријат Министарства

Читај ми

Секретаријат Министарства обавља послове: прибављања мишљења од надлежних органа на нацрте закона и друга акта Министарства; координацију садржинске и формалне провере и верификације предлога закона и других подзаконских аката израђених од стране других организацоних јединица и достављање на разматрање и усвајање Влади; координацију и спровођење кадровских и административних послова; организовање и спровођење јавних набавки на нивоу Министарства; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадња са органима државне управе, службама Владе и другим државним органима; пријем, разврставање и евидентирање аката која носе одређени степен тајности; координацију активности везане за управљање ресурсима возног парка; решавање имовинско-правних односа Министарства.

 

У Секретеријату Министарства  образују се уже унутрашње јединице, и то:

  1. Одељење за опште правне послове и јавне набавке,
  2. Одсек за управљање кадровима 
  3. Група за управљање ресурсима возног парка.

Маријана Чокић, в.д. секретара Министарства“