Читај ми

Секретаријат Министарства обавља послове, који се односе на: прибављање мишљења од надлежних органа на нацрте закона и других аката Министарства; анализу и обједињавање мишљења унутрашњих јединица на нацрте закона и других аката; кадровска и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и друге послове из делокруга Секретаријата.


У Секретаријату Министарства образоване су уже унутрашње јединице:

1) Одељење за опште правне послове и јавне набавке;

2) Одељење за управљање кадровима;

3) Група за административно-техничке послове.

 

Маријана Чокић, в.д. секретара Министарства