Секретар министарства

Читај ми

Секретаријат Министарства је посебна унутрашња јединица Министарства која обавља послове: планирања рада Министарства; обезбеђивања усклађености и законотисти општих и појединачних аката које доноси министар; ефикасности и усклађености рада унутрашњих јединица Министарства; обједињавање и координацију послова и сарадњу са другим органима за План рада и Извештај о раду Владе.

Управља кадровским, општим правним пословима, пословима јавних набавки; координира и усклађује рад унутрашњих јединица Министарства; координира рад Министарства са органима управе у саставу Министарства; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује са државним и другим органима и организацијамам, и обавља друге послове које одреди министар.
 

Секретар- Маријана Чокић